Особенная информация

15.08.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Андрiєнко Ярослав Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

2. Організаційно-правова форма

                                                              Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

                                                        03680, м.Київ, провулок Радищева, буд.4

4. Код за ЄДРПОУ

                                                                                     02471324

5. Міжміський код та телефон, факс

                                                                        (044) 408-05-90 (044) 408-05-90

6. Електронна поштова адреса
                                                                        ukr-pp@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 153 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"


(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrpoligraf.com.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.08.2018 припинено повноваження директор Вдовiченкова Ольга Валерiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 0
Зміст інформації:
08.08.2018 р. єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Директор Вдовiченкова Ольга Валерiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено на пiдставi заяви особи про звiльнення за власним бажанням. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.07.2015 р.
08.08.2018 призначено директор Андрiєнко Ярослав Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 0
Зміст інформації:
08.08.2018 р. єдиним акцiонером ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства.
Призначено на посаду особу – Директор Андрiєнко Ярослав Миколайович. Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього Директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 05.02.2013-12.08.2015 – заступник директора по технiчним питанням та збуту Чернiгiвської дирекцiї УДППЗ "Укрпошта, 11.07.2018-08.08.2018 – заступник Голови правлiння ПрАТ "Видавництво Київська правда", 01.10.2015-05.07.2018 – заступник директора Державного пiдприємства "Український державний науково-дослiдний iнститут технологiй товарно-грошового обiгу, фiнансових i фондових ринкiв "УКРЕЛЕКОН", 13.08.2015-30.09.2015 – заступник директора Державного пiдприємства "Сервiсно-видавничий центр". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на один рiк.

17.05.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса емітента ukr-pp@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: //ukrpoligraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
16.05.2018 р. рішенням єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Переобрано на посаду особу – Член Наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Переобрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мельник Дмитро Сергійович (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Переобрано на посаду особу – Член Наглядової ради Мінакова Лєля Валеріївна (обрано як представника акціонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління "Укрвидавполіграфія". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Старчевіч Тетяна Леонідівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ДП "Об'єднання по торгівлі та постачанню". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Обрано на посаду особу – Член Наглядової ради Карасьова Вікторія Валентинівна (обрано як незалежного директора, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2012-2017 – Генеральний директор ДСВ "Освіта", з 2017 по теперішній час заступник директора ТОВ "Фірма "Антологія". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Директор Вдовiченкова О.В.


15.01.2016

Объявление

Продається «Заклеєчно - окантовачна машина BBL 30/2Nr.28-018»,
рік випуску 2006 р.

Вартість продажу становить 3100000,00 грн.

Пропозиції просимо надсилати на електронну адресу ukr-pp@ukr.net


05.10.2015

Объявление

Продається «Офсетна ротаційна машина друку Ультрасет -72».

Вартість продажу становить 935004,15грн.

Пропозиції просимо надсилати на електронну адресу ukr-pp@ukr.net


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Вдовiченкова Ольга Валерiавна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
09.07.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

                                   Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач"
                                   корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Організаційно-правова форма

                                                              Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

                                                        03680, м.Київ, провулок Радищева, буд.4

4. Код за ЄДРПОУ

                                                                                     02471324

5. Міжміський код та телефон, факс

                                                                        0444080590 0444080590

6. Електронна поштова адреса
                                                                        snab@ukrpoligraf.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.07.2015

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
10.07.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrpoligraf.com.ua в мережі Інтернет 09.07.2015

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.07.2015 звільнено директор Старовойт Костянтин Сергiйович н/3 н/з
н/з
0
Зміст інформації:
Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Укрполiграфпостач" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк перебування на посадi з 08.08.2014р. по 09.07.2015р
09.07.2015 обрано директор Вдовiченкова Ольга Валерiївна н/з н/з
н/з
0
Зміст інформації:
Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Укрполiграфпостач" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк перебування на посадi з 10.07.2015р.
создание веб сайтов