Особенная информация

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№____________________
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор
Андрiєнко Ярослав
Миколайович
______________________
(посада)
___________________
(підпис)
______________________
(прізвище та ініціали
керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, м.Київ, провулок Радищева, 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02471324

5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 4080590 (044) 4080590

6. Адреса електронної пошти: ukr-pp@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , , 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку //ukrpoligraf.com.ua/

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повно-
важення)
Посада*
Прізвище, ім'я, по батькові
або повне найменування юридичної особи
Ідентифіка-
ційний код юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
18.08.2020 Звільнено Директор Андрiєнко Ярослав Миколайович - 0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято єдиним акціонером Товариства 18.08.2020 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням. Посадова особа Андрiєнко Ярослав Миколайович, яка займала посаду Директора, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 09.08.2018 р.
18.08.2020обраноДиректорДеревянко Олексій Володимирович-0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером Товариства 18.08.2020 р. Обрання посадової особи виконано в зв'язку із звільненням попереднього Директора. Деревянко Олексій Володимирович обрано на посаду Директора. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на два роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ДРУКУ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Електронний підпис


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса емітента ukr-pp@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ukrpolіgraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
18.03.2020 р. рішенням єдиного акціонера (протокол №18/03/2020-1 від 18.03.2020 р.) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи – Ревiзор Товариства Монастирська Юлiанна Миколаївна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 07.02.2019 р. Обрано на посаду особу – Ревiзор Товариства Дорошенко Ірина Володимирівна.
Особу обрано в зв'язку iз припиненням повноважень попереднього Ревiзора Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор "АК "Балекан консалтинг", з 11.2019 - Директор по економіці АО "ГД "Юридичне бюро", Економіст АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Директор Андрієнко Ярослав Миколайович.   

Електронний підписПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса емітента ukr-pp@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ukrpolіgraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
06.11.2019 р. рішенням єдиного акціонера (протокол №06/11/19-1 від 06.11.2019 р.) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Товариства Саєнко Оксана Миколаївна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Товариства Мельник Дмитро Сергiйович. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Товариства Мiнакова Лєля Валерiївна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Товариства Старчевiч Тетяна Леонiдiвна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Товариства Карасьова Вiкторiя Валентинiвна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Директор Андрієнко Ярослав Миколайович.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса емітента ukr-pp@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ukrpolіgraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
07.02.2019 р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження посадової особи – Ревізор Товариства Якименко Наталії Василівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 15.01.2018р. Обрано на посаду особу – Ревізор Товариства Монастирську Юліанну Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього Ревізора Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Завідуюча відділом УНІАН, Економіст АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Директор Андрієнко Ярослав Миколайович.

создание веб сайтов