Річна інформація емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя", 02471324м. Київ , Солом"янський р-н, 03680, м.Київ, пров.Радищева, буд.4 0444080590,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2014
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ukrpoligraf.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності Эфiмов Юрiй Костянтинович, 1372000793 Эфiмов Юрiй Костянтинович, 1372000793
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За попереднiй перiод дивiденди не виплачувались

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 14023 5276
Основні засоби (за залишковою вартістю) 7412 3423
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 5299 958
Сумарна дебіторська заборгованість 41 38
Грошові кошти та їх еквіваленти 480 228
Власний капітал 12914 4612
Статутний капітал 4629 4629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -8515 -1763
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 1109 664
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 4629393 4629393
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0