Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Кононов Юрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03680, м.Київ, провулок Радищева, буд.4
4. Код за ЄДРПОУ
02471324
5. Міжміський код та телефон, факс
0444080590 0444080590
6. Електронна поштова адреса
0444080590

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2014
(дата)
2. Повідомлення 78 Бюлетень Цiннi папери 28.04.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці snab@ukrpoligraf.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 25.04.2014 Акція проста 16752939 16752939 100.00
Зміст інформації:
Рiшення уповноваженого органу про затвердження результатiв розмiщення (обмiну акцiй) протоколом засiдання правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання" №174/1 вiд 15жовтня 2013р. визначено уповноваженим органом ПРАТ "Укрполiграфпостач", якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй -єдиний акцiонер- ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя". Результати розмiщення акцiй, що вiдображенi у Звiтi про результати розмiщення (обмiну) акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ” КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК „Укрвидавполiграфiя" згiдно з яким Товариством було здiйснено розмiщення (обмiн) 16 752 939 (шiстнадцять мiльйонiв сiмсот п’ятдесят двi тисячi дев’ятсот тридцять дев’ять) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок), загальною номiнальною вартiстю 16 752 939,00 (шiстнадцять мiльйонiв сiмсот п’ятдесят двi тисячi дев’ятсот тридцять дев’ять) грн. 00 коп. за коефiцiєнтом конвертацiї акцiй (часток , паїв) 1 (один).