Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Кононов Юрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.04.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03680, м.Київ, провулок Радищева,4
4. Код за ЄДРПОУ
02471324
5. Міжміський код та телефон, факс
0444080590 0444080590
6. Електронна поштова адреса
snab@ukrpoligraf.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.04.2014
(дата)
2. Повідомлення 62 Бюлетень цiннi папери 03.04.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrpoligraf.com.ua в мережі Інтернет 01.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2014 звільнено директор Челомбiтько Iгор Миколайович немає
0
Зміст інформації:
Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Укрполiграфпостач" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк перебування на посадi з 23.03.2011р. по 31.03.2014р.
31.03.2014 призначено директор Кононов Юрiй Миколайович немає
0
Зміст інформації:
Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Укрполiграфпостач" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Попередня посада начальник юридичного управлiння строк перебування на посадi з 06.09.2013р. по 14.01.2014р.