Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Старовойт К.С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02471324
4. Місцезнаходження
м. Київ , Солом"янський, 03680, м.Київ, провулок Радищева буд.4
5. Міжміський код, телефон та факс
0444080590 0444080590
6. Електронна поштова адреса
snab@ukrpoligraf.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень цiннi папери 78   29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці snab@ukrpoligraf.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки д/н

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 №377108
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.2001
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
21382332
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
58.19 Iншi види видавничої дiяльностi
10. Органи управління підприємства
Акцiонер, наглядова рада, дирекцiя (директор), ревiзiйна комiсiя (ревiзор)
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК" м.Київ
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26008000041455
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК" м.Київ
5) МФО банку
300023
6) поточний рахунок
26007000041456

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Державного комiтету телебаченняi радiомовлення України 00013936 01001 Україна м.Київ вул.Прорiзна,2 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Дмитро Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
Київський iнститут внутрiшнiх справ при Академiї МВД - правознавство.
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", посада на попередньому мiсцi роботи:генеральний директор УКРНДIСВД.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2013 5рокiв
9) Опис
Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Володiє 0% статутного капiталу емiтента.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнакова Лєля Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Державний iнститут культури, культурологiя
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посада на попередньому мiсцi роботи-заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 5рокiв
9) Опис
заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", акцiями ПрАТ "Укрполiграфпостач" не володiє. .Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Освiта вища,загальний стаж роботи 18рокiв, керiвницької 15рокiв . посада на попередньому мiсцi роботи-заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Оксана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища,
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 5рокiв
9) Опис
заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Старовойт Костянтин Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Нацiональна академiя управлiння, магiстр фiнансового менеджменту
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Шанс", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.08.2014 1
9) Опис
Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ"Iнтерлогiстiк" менеджер логiстики
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2011 5рокiв
9) Опис
Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Банна Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища.Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi економiка та органiзацiя пiдприємства.
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Укрметал" заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.12.2001 без термiна
9) Опис
Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна 0 0 0 0 0 0
директор Челомбiтько Iгор Миколайович 0 0 0 0 0 0
ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Банна Тетяна Василiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661771 03680 Україна м. Київ Солом"янський м Київ Довженко,3 21382332 100 21382332 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 21382332 100 21382332 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис 1. Затвердження результатiв дiяльностi Корпоративного пiдприємства за 2013р. 2. Затвердження висновкiв ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2013р. 3.Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства за 2013р. 4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Корпоративного пiдприємства за 2013р. 5.Затвердження фiнансового плану Корпоративного пiдприємства на 2015р. 6.Про передачу в оренду майна Корпоративного пiдприємства. Пропозицiї щодо питань порядку денного внесенi власником 100% акцiй Товариства. Прийняття рiшення: По першому питанню: Затвердити результати дiяльностi ПРАТ "Укрполiграфпостач за 2013рiк По другому питанню: Затвердити звiт та висновки ревiзора ПРАТ "Укрполiграфпостач за 2013рiк По третьому питанню: Затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ "Укрполiграфпостач за 2012рiк По четвертому питанню:Збитки, отриманi ПрАТ "Укрполiграфпостач" у 2013роцi покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку. По п"ятому питанню: Затвердити фiнансовий план ПрАТ "Укрполiграфпостач" на 2015рiк. По шостому питанню: Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 31.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис Про погодження проекту рiшення Акцiонера ПРАТ «Укрполiграфпостач» щодо змiни керiвництва

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження рiшення уповноваженого органу про затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй ПРАТ "Укрполiграфпостач"

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.07.2014
Кворум зборів** 100
Опис Про викладення Статуту ПРАТ "Укрполiграфпостач" корпоратавного пiдприємства в новiй редакцiї в зв"язку з наявними недолiками.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.08.2014
Кворум зборів** 100
Опис Про погодження проекту рiшення Акцiонера ПРАТ «Укрполiграфпостач» щодо змiни керiвництва

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.07.2014
Кворум зборів** 100
Опис Затвердження передавального акту ПРАТ "Львiвполiграфпостач"

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.07.2014
Кворум зборів** 100
Опис Затвердження передавального акту ПрАТ "Галицька книга"

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.07.2014
Кворум зборів** 100
Опис Затвердження договору про приєднання ПРАТ "Львiвполiграфпостач"

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.07.2014
Кворум зборів** 100
Опис Затвердження договору про приєднання ПРАТ "Галицька книга"

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За попереднiй перiод дивiденди не нараховувались, не виплачувались

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Депозитарiй Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка,3,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiвта фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0442796051
Факс 0442796051
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Емiтент самостiйно реєстр не веде

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудитарська Фiрма "Унiверсал Аудит Сервiс"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24095382
Місцезнаходження 01103 Україна м. Київ - м Київ вул.Дружби народiв, №6-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1425
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон 0445460742
Факс 0445640742
Вид діяльності у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Самостiйно не веде реєстр

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.01.2014 04/1/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000102164 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 21382332 21382332 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих та неорганiзованих ринках не здiйснюється. Емiтент лiстингш на фондових ринках не проходив.Додаткової емiсiї ЦП в звiтному перiодi не було.
 

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство " Укрполiграфпостач " - пiдприємство по забезпеченню матерiально-технiчних ресурсами ( основнi та допомiжнi полiграфiчнi матерiали, сировина для їх виготовлення) полiграфiчних об"єднань, видавництв, друкарень, органiзацiй . На ринку збуту полiграфiчних матерiалiв ПрАТ"Укрполiграфпостач" засноване в 1963 роцi як Київська мiжобласна полiграфбаза. Вiдповiдно до Постанови РМ УРСР №220 вiд 05.08.88 року та наказу Держкомвидаву УРСР №206 вiд 23.09.1988р. було перейменоване в Головне пiдприємство об?єднання оптової торгiвлi "Укрпостачпреса" , а з 1993р по 1996 рiк (згiдно наказу № 3 вiд 20.01.1993 р) в Державне пiдприємство об"єднання оптової торгiвлi "Укрпостачпреса" ,з червня 1996 року по лютий 2001 року згiдно наказу Держкомiнформу України (№25 вiд 6.03.96 р) iснувало як Головне пiдприємство державного об?єднання матерiально-технiчних ресурсiв "Укрпостачпреса".Вiдповiдно до наказу Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення України № 31 вiд 15.02.2001 р перетворене в Державне вiдкрите акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" iснувало по сiчень 2007р.
На пiдставi Протоколу рiшень загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 22.01.2007р. перетворене в ВАТ "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК"Укрвидавполiграфiя" iснувало по вересень 2010. На пiдставi Протоколу рiшень загальних зборiв акцiонерiв ВАТ"Укрполiграфпостач" №4 вiд 27.09.2010 р перетворене в ПрАТ "Укрполiграфпостач".
Приєднання активiв ПрАТ "Львiвполiграфпостач", рiшення протокол №206 вiд 26.12.2013р., ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".Приєднання активiв ПрАТ "Галицька книга",рiшення протокол №205 вiд 26.12.2013, ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".Приєднання активiв ПрАТ "Харкiвська друкарня №2", рiшення протокол №204 вiд 26.12.2013р., ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".
 
Засновниками ПрАТ"Укрполiграфпостач" є Держава в особi Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України.Акцiонерами товариства є Держава в особi органу,уповноваженого управляти акцiями товариства-Державна акцiонерна компанiя "Укрвилавполiграфiя". ПрАТ "Укрполiграфпостач" представництв та фiлiй немає.
 
Середьооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 17чол.
 
Належить до об"єднання ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя"
 
Спiльної дiяльностi немає
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходило
 
Облiкова полiтика ( вибiр методiв амортизацiї необоротних активiв, облiку запасiв, розподiлу накладних витрат, тощо) побудована у вiдповiдностi з вимогами нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.Фiнансова звiтнiсть Товариства сформована з дотриманням основних принципiв викладених в п.18Положення (стандарту) бухгалтерського облiку. Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi , а саме: автономностi пiдприємства безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання звiтностi над формою, єдиного грошового вимiру. Фiнансова звiтнiсть розкриває повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан. Результати дiяльностi та рух коштiв товариства у фiнансовiй звiтностi вiдображенi статтi, оцiнка якмх достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод.
 
Протягом всього iснування основним видом продукцiї пiдприємства є оптова торгiвля полiграфiчними матерiалами, необхiдними для випуску друкованої продукцiї (журналiв, газет, книжок i т.i.) iснують i iншi види дiяльностi пiдприємства. Це роздрiбна торгiвля непродовольчими товарами, надаються послуги по збереженню товарiв стороннiх органiзацiй), оренда примiщень. Основними споживачами пiдприємства ї пiдприємства малої полiграфiї, а саме районнi друкарнi, редакцiї газет та iншi полiграфiчнi органiзацiї, якi випускають друковану продукцiю. Послугами ПРАТ "Укрполiграфпостач" користуються бiля трьохсот пiдприємств України, близько ста з яких знаходяться в м. Київi На сьогоднi стан розвитку полiграфiчної галузi на низькому рiвнi. Причинами такого становища є те, що в Українi недостатня кiлькiсть пiдприємств, якi займаються переробкою та випуском полiграфiчних матерiалiв (папiр, пластини друкарськi, палiтурнi матерiали та iнше) переваги пiдприємства перед конкурентами полягають в тому, що: номенклатура товару включає не тiльки основнi полiграфiчнi матерiали, але й iншi допомiжнi матерiали, якi необхiднi для випуску друкованої продукцiї, що дозволяє знизити витрати на закупiвлю матерiалiв, в результатi здешевлює кiлькостi покупцiв задовольнити свої потреби в полiграфiчнiй продукцiї. Основнi конкуренти: ПП ВКФ "Олексин i К" м. Чернiвцi - пластини i фарби ТОВ "Корпус-7" м. Одеса - пластини ДП "Фортекс_Україна-Друк" - резина офсетна ЗАТ "Рост_АН" м. Черкаси - чохли, фарби ТОВ "Трiумф ЛТД" м. Київ - фарби
 
Основнi придбання: Заклеєчно- окантовачна машина BBL 30/2 Nr-28-018 для видавництва книг-2829837,02грн.
Основнi вiдчуження активiв: продаж нежитлової будiвлi "В"- 3800360,00грн.
 
Правочини вiдсутнi.
 
Емiтент використовує власнi основнi засоби. Будь-яких значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було. Ступiнь використання обладнання - 100%. мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва розширення або удосконалення основних засобiв Емiтент не має.
 
Неплатоспроможнiсть пiдприємств, якi випускають друковану продукцiю
 
Факти виплати штрафних станцiй вiдсутнi
 
Постiйно контролює витрати. Працює над збiльшенням своїх доходiв.
 
Укладених, але не виконаних угод немає
 
Пiдприємтсво планує в майбутньому розширити номенклатуру матерiальних ресурсiв для забезпечення пiдприємств галузi, що допоможе розширити збут та отримання доходу
 
Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.
 
Судовi справи вiдсутнi
 
Цiннi папери емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не обертаються. Послугами торговцiв ЦП емiтент не користується. Лiстинг цiннi папери емiтента не проходили. Цiннi папери емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не обертаються. Послугами торговцiв ЦП емiтент не користується. Лiстинг цiннi папери емiтента не проходили

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 7412 7266
будівлі та споруди 501 799 0 0 501 799
машини та обладнання 6756 6329 0 0 6756 6329
транспортні засоби 142 127 0 0 142 127
інші 13 11 0 0 13 11
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Знос основних засобiв на кiнець 2014р складає 24,99%, будiвель та споруд-8,89%, машини та обладнання-23,42% транспортних засобiв-60,06%,iншi засоби-89,62%.Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося.Основнi засоби використовуються повнiстю на 100%.Обмежень на використання майна немає. Значних правочинiв щодо основних засобiв не було.Мiсцезнаходження основних засобiв-на митнiй Територiї України.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0 0
Статутний капітал (тис. грн.) 21382332 4629393
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Вартiсть чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiод розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485 Чистi активи пiдприємства становлять 14542тис.грн.-1624тис.грн.=12918 тис.грн.
Висновок Чистi активискладають 12918 тис. грн., при розмiру зареєстрованого капiталу ТОВАРИСТВА 21382тис. грн., що не вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 "Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 216 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1061 X X
Усього зобов'язань X 1277 X X
Опис: пiдприємство не отримувало кредитiв банку. Визнання, облiк та оцiнка зобов"язань проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО 11"Зобов"язання", який затверджений наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 31.01.2000р. №20, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000р. №85/4306. Iнформацiя про розмiр зобов"язань пiдприємства розкривається у балансi (форма №1) та вiдповiдає даним головної книги та даним аналiтичного облiку

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
01.04.2014 01.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2014 25.04.2014 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
07.08.2014 07.08.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Унiверсал Аудит Сервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24095382
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103, м.Київ, бул.Дружби народiв, №6-б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1425 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 222 П 000222 14.07.2014 до 27.01.2016року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ Аудиторська фiрма "Унiверсал Аудит Сервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24095382
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103, м.Київ, вул.Дружби народiв,№6-б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1425 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 222 П 000222 14.07.2014 до 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)
Опис аудиторської перевiрки
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" (далi – Товариство) є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення, зокрема прийнятої в Товариствi облiкової полiтики, визначеної Наказом "Про облiкову полiтику на пiдприємствi ПрАТ "Укрполiграфпостач" № 106 вiд 31.12.2013 року i протягом перiоду, що перевiрявся, не змiнювався.
Аудит проводився шляхом вибiркової перевiрки наявностi i вiдсутностi суттєвих розбiжностей мiж даними наданих первинних документiв, матерiалiв синтетичного i аналiтичного облiку та показниками фiнансової звiтностi з використанням чинних в Українi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв аудиту.
Аудитор провiв перевiрку у вiдповiдностi до вимог:
- Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”,
- Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”,
- Закону України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”,

- Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. №1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за №1358/20096 (в редакцiї Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015 № 31),
- Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО),
- Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),
- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року (зокрема МСА 700,705,720).
Аудитор здiйснив перевiрку фiнансової звiтностi Товариства, що додається i яка включає:
• Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року (форма №1);
• Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (форма №2)
• Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) на 31 грудня 2014 року (форма №3);
• Звiт про власний капiтал за 2014 рiк (форма №4);
• Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк (форма №5);
Товариство пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство прийняло МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi.
Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (Рiшення № 31 вiд 20.01.2015 р.) та керувався при складаннi висновку (звiту) МСА № 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того, чи вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосування принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих оцiнок, здiйснених
управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Пiд час аудиту iз застосуванням методiв документальної та нормативної перевiрки проведено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї у фiнансовому звiтi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудитором у ходi перевiрки:
- здiйснено аналiз доказiв, що пiдтверджують суми та вiдомостi, розкритi в означенiй звiтностi;
- з’ясовано принципи бухгалтерського облiку, застосованi в процесi пiдготовки фiнансової звiтностi;
- дослiджено суттєвi облiковi оцiнки, зробленi керiвництвом ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" при пiдготовцi звiтностi.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
• амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом,
• амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом;
• лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю;
• оцiнку вибуття запасiв здiйснювати методом середньозваженої собiвартостi;
• калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї, формування постiйних та змiнних загальновиробничих витрат здiйснювати у вiдповiдностi з перелiком встановленим Наказом про облiкову полiтику;
• перiодичнiсть вiдображення вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань — один раз на рiк.
Розмiр суттєвостi обумовлювався при складаннi договору на проведення аудиту.Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи вiдповiдає фiнансова звiтнiсть Товариства принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та облiкової полiтики.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВI ЗВIТИ
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за початковi залишки, дотримання порядку ведення бухгалтерського та податкового облiку, визначеного законодавством України, своєчасне, повне та достовiрне складання i надання користувачам фiнансової звiтностi, яка включає вiдповiдальнiсть за пiдготовку i достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах вiдповiдно до принципiв визначеної облiкової полiтики та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової iнформацiї, фiнансового звiту, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть стосовно наданої фiнансової звiтностi несе керiвництво Товариства.
Вiдповiдальнi особи за фiнансово – господарську дiяльнiсть, за ведення бухгалтерського та податкового облiку, складання фiнансової звiтностi були:
Директор - Старовойт Костянтин Сергiйович;
Головний бухгалтер – Банна Тетяна Василiвна.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, з врахуванням норм Цивiльного i Господарського кодексiв України, Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Складання аудиторського висновку (звiту) щодо комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА, зокрема у вiдповiдностi з вимогами НКЦПФР МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».

Пiдстава для висловлення модифiкованої думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, який висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
В зв’язку з наведеним вище, аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (умовно-позитивний)
Нами, незалежною аудиторською фiрмою “УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС“ проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ", що включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року (форма №1); Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (форма №2); Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) на 31 грудня 2014 року (форма №3); Звiт про власний капiтал за 2014 рiк (форма №4); Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк (форма №5).
На думку аудитора фiнансовi звiти ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2014 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до облiкової полiтики, вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та законiв України, з урахуванням вище зазначених обмежень.
На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення модифiкованої думки» отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Аудитори висловлюють думку, що фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариства станом на 31.12.2014 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України .
При проведеннi аналiзу фiнансового стану була розрахована вартiсть чистих активiв Товариства. На кiнець звiтного перiоду вона складає 12918 тис. грн. Статутний капiтал складає 21382 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менша суми статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 «Про схвалення Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств».
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Виконання значних правочинiв
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2014 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан пiдприємства, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства" не надана.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi i стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства та рiшень Загальних зборiв акцiонерного товариства.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Дирекцiя, Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Положеннями: про Загальнi збори Товариства; про Виконавчий орган Товариства; про Наглядову раду Товариства; про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Посада внутрiшнього аудитора в Товариствi не передбачена.
Протягом звiтного року Директор Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Затвердження зовнiшнього аудитора – ТОВ АФ «Унiверсал аудит сервiс» вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Товариства на засiданнi Наглядової Ради. Протягом звiтного перiоду вiдбувалась змiна зовнiшнього аудитора.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за необхiдне зазначити наступне:
- система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль;
- адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження;
- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв за 2013 рiк проводились 25 квiтня 2014 року, тобто в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» — до 30 квiтня.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього контролю, можна зробити висновок, що система корпоративного управляння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Система внутрiшнього контролю в Товариствi створена та дiє.
Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Iнша iнформацiя
Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi комiсiєю:
Iнформацiї про те, що Товариство є професiйним учасником фондового ринку Аудитору не надано.
Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України “Про iпотечнi облiгацiї”; стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та розмiр зобов’язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов’язань за цiнними паперами вiдповiдно до проспекту емiсiї):
Iнформацiї про те, що Товариство випускає облiгацiї та iншi цiннi папери Аудитору не надано.
Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв:
Iнформацiї про те, що Товариство є компанiєю з управлiння активами Аудитору не надано.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
№ з/п Найменування особливої iнформацiї Змiст iнформацiї
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу Згiдно рiшення протоколу засiдання правлiння ПАТ "ДАК "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" №174/1 вiд 15жовтня 2013р., Товариством 25.04.2014 р. було здiйснено розмiщення (обмiн) 16 752 939 (шiстнадцять мiльйонiв сiмсот п’ятдесят двi тисячi дев’ятсот тридцять дев’ять) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок), загальною номiнальною вартiстю 16 752 939,00 (шiстнадцять мiльйонiв сiмсот п’ятдесят двi тисячi дев’ятсот тридцять дев’ять) грн. 00 коп. за коефiцiєнтом конвертацiї акцiй (часток , паїв) 1 (один).
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй Рiшення про викуп власних акцiй не приймалось, iнформацiя не розкривалась.
3 Факти лiстингу / делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi Факти лiстингу / де лiстингу, цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi вiдсутнi
4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активiв емiтента Кредити та позики на суму, що перевищує 25% активiв Товариства, не отримувалися
5 Змiна складу посадових осiб емiтента Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" (протокол № 5 вiд 31.03.2014р.) було звiльнено директора Челомбiтько Iгоря Миколайовича з 31.03.2014р. та призначено на посаду директора Кононова Юрiя Миколайовича з 01.04.2014 р.
Згiдно iз рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" (протокол № 62 вiд 07.08.2014р.) було звiльнено директора Кононова Юрiя Миколайовича з 07.08.2014р. та призначено на посаду директора Старовойта Костянтина Сергiйовича з 08.08.2014р.
6 Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй У звiтному перiодi не вiдбулась змiна власникiв Товариства.
На пiдставi зведеного облiкового реєстру, наданого Депозитарiєм, станом на 31.12.2014, вiдбулись наступнi змiни по iнформацiї про власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
7 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не приймались.
8 Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу Рiшення щодо зменшення статутного капiталу не приймалось
9 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю Справа про банкрутство не проводилась, санацiї не вiдбувалось
10 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Рiшень щодо припинення дiяльностi та банкрутство не приймалось
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною 1 статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок») не вiдбувались – наведено достовiрно.
Подiї що сталися пiсля дати балансу
Жодних подiй пiсля дати балансу, якi могли вплинути на фiнансовий стан в Товариствi не вiдбувалось.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА
Суб’єкт аудиторської дiяльностi в Українi, незалежна ТОВ “Аудиторська фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС», згiдно з договором №14рз–97 вiд 09.11.2014 року, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ", на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.
Аудиторська фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС» на пiдставi чинного законодавства, iснуючих Мiжнародних стандартiв аудиту, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, умов договору та вiдповiдно до Статуту фiрми самостiйно визначає форми, методи та масштаб аудиторської перевiрки.
Незалежна аудиторська перевiрка була розпочата 12.01.2015 р., та закiнчена 13.03.2015 р.
Аудитор не несе вiдповiдальностi щодо ефективностi внутрiшнього контролю на ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв.
Аудитор пiдтверджує, що виконав усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi та не знаходиться в станi залежностi вiд перевiреного нами пiдприємства ПрАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ".
Аудиторська перевiрка була спланована та проведена з метою забезпечення достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не має iстотних викривлень. Аудит включає дослiдження застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвий вплив облiкових оцiнок i суджень, здiйснених керiвництвом пiдприємства, а також оцiнювання надання бухгалтерської звiтностi в цiлому. Аудит передбачає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у бухгалтерських звiтах пiдприємства.
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»
код за ЄДРПОУ 24095382
Мiсцезнаходження 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народiв, № 6-б
Телефон/факс (044) 564-07-42
Реєстрацiйнi данi Зареєстровано 08.02.1996 р. Печерською районною державною адмiнiстрацiєю мiста Києва;
номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 036965
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1425 вiд 23 лютого 2001 року, продовжено рiшенням Аудиторської палати № 227/3 вiд 27 сiчня 2011 року, дiйсне до 27 сiчня 2016 р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 222;
Серiя та номер Свiдоцтва: П 000222;
Строк дiї Свiдоцтва: з 14.07.2014 року до 27.01.2016 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системi контролю якостi Номер Свiдоцтва: 0337;
Дата видачi: Рiшення АПУ вiд 28.02.2013 року №265/4
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Димарчук Сергiй Миколайович
сертифiкат серiя А №000565 вiд 25.01.1996 р.,
дiйсний до 25.01.2020 р.
Електронна адреса uaservice@ukr.net


Директор
ТОВ АФ «Унiверсал аудит сервiс» _______________ С.М. Димарчук

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 9 8
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Затвердження договору про приєднання ПРАТ "Галицька книга" Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 3
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не створено
Інші (запишіть) Комiтети не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс вiдсутнiй

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.49
Середня кількість працівників 17
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03680, м.Київ, пров.Радищева,4
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 113 116 110
первісна вартість 1001 212 215 163
накопичена амортизація 1002 99 99 53
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 7412 7266 3423
первісна вартість 1011 9447 9687 3851
знос 1012 2035 2421 428
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 68 68 68
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7593 7450 3601
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5299 877 958
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 557 4250 437
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

41

17

36
з бюджетом 1135 36 36 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 23 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 2 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 480 1901 228
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 3 3 2
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 14 6 12
Усього за розділом II 1195 6430 1901 1675
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 14023 14542 5276

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4629 21382 4629
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 16754 1767 1700
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 46 46 46
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8515 -10277 -1763
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 12914 12918 4612
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 301 316 469
за розрахунками з бюджетом 1620 53 216 55
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 1 16
за розрахунками з оплати праці 1630 16 6 33
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 6 24 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 733 1061 9
Усього за розділом IІІ 1695 1109 1624 664
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 14023 14542 5276

Примітки Основнi засоби та нематерiальнi активи: В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизацiї проводилось прямолiнейним методом .На початок звiтного перiоду Товариство володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 212,0 тис.грн., сума нарахованого зносу 99 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду215тис.грн. . Об"єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось методом зменшення залишкової вартост, та прямолiнейним методом. Амортизацiя малоцiнних матерiальних необоротних активiв, якi включенi до складу основних засобiв, нараховувалася у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. Первiсна вартiсть об"єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду 9447 тис.грн. сума нарахованого зносу 2035 тис.грн.Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 9687тис.грн., зносу 2421тис.грн.Гудвiл на початок звiтного перiоду 68тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 68тис.грн. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, тару, товари, МШП на складi. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю на початок звiтного перiоду5299тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 877тис.грн. Грошовi кошти: Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей в касi та на поточних рахунках 1901тис.грн. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за вартiстю, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та є достовiрно визначеною. На кiнець звiтного перiоду сума цiєї заборгованостi становила 4250тис.грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками. За виданими авнсами-17 тис.грн. . з бюджетом 36тис.грн. Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи залишок по рах.643 податковi зобов"язання по податку на додану вартiсть -6 тис.грн. Власний капiтал. Власний капiтал включає загальну вартiсть активiв зафiксованих в установчих документах, розмiр статутного фонду Товариства визначено в сумi 21382332грн. (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi грн.) i складався iз 21382332грн. (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi грн.) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,00грн.кожна. Випуск акцiй зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №04/1/2014 дата реєстрацiї 14сiчня 2014р., дата видачi 09 грудня 2014р. Резервний капiтал на початок звiтного перiоду 46тис.грн. . Резервний капiтал створено 5% нерозподiленого прибутку. -46 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 46 тис.грн. Додатковий капiтал -1767тис.грн Нерозподiлений прибуток. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду складає- -10277 тис.грн. Поточнi зобов"язання. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги отриманi матерiальнi цiнностi , послуги без попередньої оплати їх вартостi на кiнець звiтного перiоду становить 316 тис.грн. Поточнi зобов"язання за розрахунками на кiнець звiтного перiоду: бюджетом -216 тис.грн., розрахунками зi страхування 1тис.грн.,з оплати працi-6 тис.грн.Поточнi забезпечення на початок звiтного перiоду 6тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 24тис.грн. Iншi поточнi зобов"язання на початок звiтного перiоду-733тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 1061тис.грн
Керівник Старовойт К.С.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 32630 2143
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 29792 ) ( 875 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2838

1268
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1408 1941
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1113 ) ( 1094 )
Витрати на збут 2150 ( 419 ) ( 838 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2466 ) ( 1337 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

248

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 60 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 11 119
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 3 ) ( 97 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

256

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 38 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 231 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 22
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

25

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 60 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 25 -60

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1597 269
Витрати на оплату праці 2505 643 970
Відрахування на соціальні заходи 2510 227 350
Амортизація 2515 448 334
Інші операційні витрати 2520 1085 1346
Разом 2550 4000 3269

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 21382332 4629393
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 21382332 4629393
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцi (товарiв, робiт, послуг) за попереднiй перiод 2143тис.грн. за звiтний перiод 32630тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод 875тис.грн., за звiтний перiод 29792тис.грн.Валовий прибутокї за попереднiй перiод1268тис.грн.. за звiтний перiод 2838тис.грн. Збиток до оподаткування за попереднiй перiод 38тис.грн.,прибуток за звiтний перiод 256тис.грн. Чистий збиток за попереднiй перiод склав 60тис.грн, чистий прибуток за звiтний перiод 25тис.грн.
Керівник Старовойт К.С.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

30582

4418
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 16 213
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 28319 )

( 2634 )
Праці 3105 ( 427 ) ( 655 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 251 ) ( 401 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 478 ) ( 824 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 8 ) ( 14 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1115 103
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 13 143
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 305 ) ( 6 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1433 137
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1433 240
Залишок коштів на початок року 3405 468 228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 1901 468

Примітки Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв по результатам роботи Товариства у 2014 роцi та залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку та у касi пiдприємства на кiнець 2013 року.Рядок 3000 звiту вiдображає реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг), Рядок 3095 звiту вiдображає iншi надходження, Рядки 3100 звiту вiдображає витрати на оплату товарiв робiт, послуг. Рядок 3105 звiту вiдображає витрати на оплату працi працiвникам., Рядок 3110 звiту вiдображає вiдрахування на сацiальнi заходи, Рядок 3115 звiту вiдображає зобов"язання з iнших податкiв i зборiв(обов"язкових платежiв), Рядок 3190- iншi витрачання, Рядок 3195 звiту вiдображає чистй рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi станом на 31.12.2013р. склав 468тис. грн., на поточних рахунках у банку на кiнець перiоду- 1901 тис.грн.
Керівник Старовойт К.С.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Старовойт К.С.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 4629 0 16754 46 -8515 0 0 12914
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 4629 0 16754 46 -8515 0 0 12914
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1762 0 0 -1762
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 16753 0 14987 0 0 0 0 1766
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 16753 0 -14987 0 0 -1762 0 4
Залишок на кінець року 4300 21382 0 1767 0 46 -10277 0 12918

Примітки Власний капiтал включає загальну вартiсть активiв зафiксованих в установчих документах, розмiр статутного фонду Товариства визначено в сумi 21382332 грн. (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi грн.) i складався iз 21382332 (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi ) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,00 грн. кожна. Випуск акцiй зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №04/1/2014 вiд 14.01.2014р. Засновник Державний Комiтет телебачення i радiомовлення 100% акцiй в державi, держатель акцiй ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" Резервний капiтал створено 5% нерозподiленого прибутку. На 01.01.2012р.-46,00 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 46,00 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду-10277тис.грн.
Керівник Старовойт К.С.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н

Продовження тексту приміток

д/н