Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Код за ЄДРПОУ 02471324
3. Місцезнаходження 03680, м.Київ, провулок Радищева, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс 0444080590 0444080590
5. Електронна поштова адреса snab@ukrpoligraf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.ukrpoligraf.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Банна Тетяна Василiвна звiльнено з посади головного бухгалтера з 24.07.2016 зг. наказу № 39 вiд 26.07.2016р.ПРАТ "Укрполiграфпостач".Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Укрполiграфпостач" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Строк перебування на посадi з 03.12.2001р. по 24.07.2016р
Савченко Тетяна Миколаївна призначенно на виконання обов"язкiв головного бухгалтера згiдно наказу ПрАТ "Укрполiграфпостач" № 40 вiд 26.07.2016р.Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Укрполiграфпостач" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посаду заступника директора по фiнансах пiдприємства займає з 01.11.2010р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Вдовiченкова Ольга Валерiавна
Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.07.2016
(дата)