Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова комiсiї з припинення       Челомбiтько I.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02471330
4. Місцезнаходження
Львівська , Залiзничний, 79040, м.Львiв, вул.Конюшинна, буд.3
5. Міжміський код, телефон та факс
0444080590 0444080590
6. Електронна поштова адреса
snab@ukrpoligraf.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень цiнних паперiв 76   29.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці snab@ukrpoligraf.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" у звiтному перiодi емiтент не отримував лiцензiй, дозволiв. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. "Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - у звiтному перiодi не проводилися загальнi збори" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. "Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - вiдсутнi, оскiльки емiтент не займається переробною, добувною промисловiстю або виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води."Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. "Текст аудиторського висновку (звiту)" - форма не подається в звязку з припиненням дiяльностi пiдприємства.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 719218
3. Дата проведення державної реєстрації
29.03.2001
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
0
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами
46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення
10. Органи управління підприємства
Акцiонер, наглядова рада, дирекцiя (директор), ревiзiйна комiсiя (ревiзор)
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
немоє
2) МФО банку
немає
3) поточний рахунок
немає
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
немає

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Державного комiтету телебаченняi радiомовлення України 00013936 01001Україна м.Київ вул.Прорiзна,2 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Комiсiї з припинення
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Челомбiтько Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища Сумське вище артелерiйське командне училище
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Укрполiграфпостач", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.12.2013 до завершення процедури припинення
9) Опис
Посадову особу призначено в зв'язку з рiшенням правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року (протокол №206) та наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Усi посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
заступник голови Комiсiї з припинення
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лаврук Орест Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища, Український полiграфiчний iнститут iм.I.Федорова
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
в.о. директора ПрАТ "Львiвполiграф-постач".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2013 до завершення поцедури припинення
9) Опис
Посадову особу призначено в зв'язку з рiшенням правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року (протокол №206) та наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Усi посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Комiсiї з припинення
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Банна Т.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ПрАТ "Укрполiграфпостач"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2013 до завершення процедури припинення
9) Опис
Посадову особу призначено в зв'язку з рiшенням правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року (протокол №206) та наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Усi посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
заступника голови Комiсiї з припинення
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власюк Ольга Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища, Унiверситет Iм.I.Франка
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ПрАТ "Львiвполiграфпостач"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2013 до завершення процедури припинення
9) Опис
Посадову особу призначено в зв'язку з рiшенням правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року (протокол №206) та наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Посадова особа перебуватиме на посадi до 31.12.2014 року (до завершення процедури припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач"). Усi посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова комiсiї з припинення Челомбiтько Iгор Миколайович 0 0 0 0 0 0
заступник голови Комiсiї з припинення Лаврук Орест Володимирович 0 0 0 0 0 0
член Комiсiї з припинення Банна Тетяна Василiвна 0 0 0 0 0 0
заступника голови Комiсiї з припинення Власюк Ольга Василiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661771 03680 Україна м. Київ Солом"янський м.Київ вул.Довженко, буд.3 21382332 100 21382332 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 330586 100 330586 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.12.2014
Кворум зборів** 100
Опис Згiдно РIШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРА ПРОТОКОЛ № 78 засiдання правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧЕ ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБЄДНАННЯ" вiд 03.12.2014р. призначено Челомбiтько Iгор Миколайович на посаду голови комiсiї з припинення. Посадову особу обрано на строк до завершення процедури припинення. Попереднi посади, якi займав - голова правлiння ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА". Акцiями товариства не володiє.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.07.2014
Кворум зборів** 100
Опис Затвердження передавального акту майнових прав, грошових коштiв,зобов"язань та iнших прав та обов"язкiв ПрАТ "Галицька книга" правонаступнику ПрАТ "Укрполiграфпостач"

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис 1. Затвердження результатiв дiяльностi Корпоративного пiдприємства за 2013р. 2. Затвердження висновкiв ревiзора Корпоративного пiдприємства за 2013р. 3.Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства за 2013р. 4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Корпоративного пiдприємства за 2013р. 5.Затвердження фiнансового плану Корпоративного пiдприємства на 2015р. 6.Про передачу в оренду майна Корпоративного пiдприємства. Пропозицiї щодо питань порядку денного внесенi власником 100% акцiй Товариства. Прийняття рiшення: По першому питанню: Затвердити результати дiяльностi ПРАТ "Львiвполiграфпостач" за 2013рiк По другому питанню: Затвердити звiт та висновки ревiзора ПРАТ "Львiвполiграфпостач" за 2013рiк По третьому питанню: Затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ "Львiвполiграфпостач" за 2013рiк По четвертому питанню:Збитки, отриманi ПрАТ ""Львiвполiграфпостач"" у 2013роцi покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку. По п"ятому питанню: Затвердити фiнансовий план ПрАТ "Львiвполiграфпостач" на 2015рiк. По шостому питанню: Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди не виплачувались

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Львівська м.Львiв м.Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя
Опис Послуги депозитарiєм надаються згiдно договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Д-175 вiд 30.12.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудитарська Фiрма "Унiверсал Аудит Сервiс"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24095382
Місцезнаходження 01103 Україна м. Київ Печерський м Київ, вул.Дружби народiв, №6-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1425
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон 0445460742
Факс 0445460742
Вид діяльності у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис Самостiйно не веде реєстр

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.11.2010 53/13/1/10 Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000118541 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 330586 330586 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткового випуску акцiй за звiтний перiод не було.
 

XI. Опис бізнесу

Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач".
 
Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач".
 
0
 
Належить до об"єднання ПАТ " ДАК "Укрвидавполiграфiя"
 
Спiльної дiяльностi немає
 
Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач".
 
Дiяльнiсть не проводилась
 
Дiяльнiсть не проводилась
 
Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Всi активи переданi пiдприємсту правонаступнику.
 
Правочини вiдсутнi
 
Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Всi основнi засоби переданi пiдприємсту правонаступнику.
 
Проблеми , якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства вiдсутнi
 
Факти виплати штрафних санкцiй вiдсутнi
 
Опис обраної полiтики немає
 
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв немає
 
Стратегiї подальшої дiяльностi немає
 
Опис полiтики емiтента щодо дослiджень та розробок немає
 
Судових справ немає
 
Iнша iнформацiя вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 29 0 0 0 29 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 29 0 0 0 29 0
Опис Основнi засоби на кiнець звiтного перiоду лiквiдованi в зв"язку з лiквiдацiєю пiдприємства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0 0
Статутний капітал (тис. грн.) 0 0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Всi активи переданi пiдприємсту правонаступнику.
Висновок Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Всi активи переданi пiдприємсту правонаступнику.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 0 X X
Усього зобов'язань X 0 X X
Опис: Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Всi активи переданi пiдприємсту правонаступнику.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
03.12.2014 04.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24095382
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народiв, №6-б,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1425 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 222 П 000222 14.07.2014 до 27.01.2016р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24095382
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народiв, №6-б,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1425 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 222 П 000222 14.07.2014 до 27.01.2016р.
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
за 2014 рiк (з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.)
м. Київ «29» квiтня 2015 р.
(дата видачi аудиторського висновку)
Адресат
- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;
- Керiвництво, Загальнi збори, Наглядова Рада, Правлiння,
Акцiонер ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ".
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Скорочене найменування ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ"
код за ЄДРПОУ 02471330
Мiсцезнаходження 79040, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул. Конюшинна, буд. 3
Дата проведення державної реєстрацiї 29.03.2001 року, Свiдоцтво серiї А01 № 719218
Номер запису в ЄДР 1 415 120 0000 001109
Вид дiяльностi за КВЕД 46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами;
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту (основний);
46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення;
47.61 Роздрiбна торгiвля книгами в спецiалiзованих магазинах;
47.62 Роздрiбна торгiвля газетами та канцелярськими товарами в спецiалiзованих магазинах
Засновники (акцiонери) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", Код ЄДРПОУ засновника: 21661711, Адреса: 03057, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. О. Довженка , буд. 3, Кiлькiсть акцiй: 330 586 шт., 100% вiд загальної кiлькостi
Розмiр статутного капiталу до приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". 330 586,00 грн. (триста тридцять тисяч п’ятсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 копiйок); Статутний капiтал Товариства подiляється на 330 586 (триста тридцять тисяч п’ятсот вiсiмдесят шiсть) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок) кожна, форма iснування – бездокументарна
Чисельнiсть працiвникiв 0
Телефон / факс (044) 408-05-90
Банкiвськi реквiзити Вiдсутнi
Вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї та вiддiлення) Вiдсутнi
Опис аудиторської перевiрки
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ" (далi – Товариство) є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення, зокрема прийнятої в Товариствi облiкової полiтики.
Аудит проводився шляхом вибiркової перевiрки наявностi i вiдсутностi суттєвих розбiжностей мiж даними наданих первинних документiв, матерiалiв синтетичного i аналiтичного облiку та показниками фiнансової звiтностi з використанням Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв аудиту.
Аудитор провiв перевiрку у вiдповiдностi до вимог:
- Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”,
- Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”,
- Закону України “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”,
- Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.01.2015 № 31 «Про визнання таким, що втратило чиннiсть, рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року № 1360», зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 04 лютого 2015 р. за № 131/26576, «п.2 Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора), який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.»,
- Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО),
- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року (зокрема МСА 700,705,720).
Аудитор здiйснив перевiрку фiнансової звiтностi Товариства, що додається i яка включає:
• Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року (форма №1);
• Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (форма №2)
• Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) на 31 грудня 2014 року (форма №3);
• Звiт про власний капiтал за 2014 рiк (форма №4).
Товариство пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Товариство прийняло П(С)БО та внутрiшнi положення про облiкову полiтику в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi.
Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (Рiшення № 31 вiд 20.01.2015 р.) та керувався при складаннi висновку (звiту) МСА № 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того, чи вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосування принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Пiд час аудиту iз застосуванням методiв документальної та нормативної перевiрки проведено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї у фiнансовому звiтi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудитором у ходi перевiрки:
- здiйснено аналiз доказiв, що пiдтверджують суми та вiдомостi, розкритi в означенiй звiтностi;
- з’ясовано принципи бухгалтерського облiку, застосованi в процесi пiдготовки фiнансової звiтностi;
- дослiджено суттєвi облiковi оцiнки, зробленi керiвництвом ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ" при пiдготовцi звiтностi.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
• амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом,
• амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом;
• лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю;
• оцiнку вибуття запасiв здiйснювати методом середньозваженої собiвартостi;
• калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї, формування постiйних та змiнних загальновиробничих витрат здiйснювати у вiдповiдностi з перелiком, встановленим Наказом про облiкову полiтику;
• перiодичнiсть вiдображення вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань — один раз на рiк.
Розмiр суттєвостi обумовлювався при складаннi договору на проведення аудиту.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи вiдповiдає фiнансова звiтнiсть Товариства принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України та облiкової полiтики.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВI ЗВIТИ
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за початковi залишки, дотримання порядку ведення бухгалтерського та податкового облiку, визначеного законодавством України, своєчасне, повне та достовiрне складання i надання користувачам фiнансової звiтностi, яка включає вiдповiдальнiсть за пiдготовку i достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах вiдповiдно до принципiв визначеної облiкової полiтики та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової iнформацiї, фiнансового звiту, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть стосовно наданої фiнансової звiтностi несе керiвництво Товариства.
Вiдповiдальнi особи за фiнансово – господарську дiяльнiсть, за ведення бухгалтерського та податкового облiку, складання фiнансової звiтностi є:
Голова комiсiї з припинення - Челомбiтько Iгор Миколайович по 03.04.2014 р. та з 03.12.2014 р., Кононов Юрiй Миколайович з 03.04.2014 р. до 03.12.2014 р.;
Головний бухгалтер – посада штатним розкладом не передбачена.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, з врахуванням норм Цивiльного i Господарського кодексiв України, Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Складання аудиторського висновку (звiту) щодо комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА, зокрема МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
Пiдстава для висловлення модифiкованої думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, який висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
В зв’язку з наведеним вище, аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (умовно-позитивний)
Нами, незалежною аудиторською фiрмою “УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС“ проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування фiнансової звiтностi ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ", що включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року (форма №1); Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (форма №2); Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) на 31 грудня 2014 року (форма №3); Звiт про власний капiтал за 2014 рiк (форма №4), опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
На думку аудитора фiнансовi звiти ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ" справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2014 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до облiкової полiтики, вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та законiв України, з урахуванням вище зазначених обмежень.
На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення модифiкованої думки», отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Аудитори висловлюють думку, що фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариства станом на 31.12.2014 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України .
При проведеннi аналiзу фiнансового стану була розрахована вартiсть чистих активiв Товариства. На кiнець звiтного перiоду вона складає 0 тис. грн. Статутний капiтал складає 0 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Виконання значних правочинiв
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2014 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства" не надана.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi i стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. № 2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту Товариства та рiшень Загальних зборiв акцiонерного товариства.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв та Комiсiя з припинення.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Положеннями: про Загальнi збори Товариства; про Наглядову раду Товариства; про Виконавчий орган Товариства; про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Посада внутрiшнього аудитора в Товариствi не передбачена.
Протягом звiтного року Голова комiсiї з припинення Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.
Затвердження зовнiшнього аудитора – ТОВ «АФ «Унiверсал аудит сервiс» вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду вiдбувалась змiна зовнiшнього аудитора.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за необхiдне зазначити наступне:
- система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль;
- адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження;
- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв за 2013 рiк не проводились у зв’язку з приєднанням до ПрАТ "Укрполiграфпостач".
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього контролю, можна зробити висновок, що система корпоративного управляння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Система внутрiшнього контролю в Товариствi створена та дiє.
Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
Iнша iнформацiя
Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi комiсiєю:
Iнформацiї про те, що Товариство є професiйним учасником фондового ринку Аудитору не надано.
Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України “Про iпотечнi облiгацiї”; стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та розмiр зобов’язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов’язань за цiнними паперами вiдповiдно до проспекту емiсiї):
Iнформацiї про те, що Товариство випускає облiгацiї та iншi цiннi папери Аудитору не надано.
Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв:
Iнформацiї про те, що Товариство є компанiєю з управлiння активами Аудитору не надано.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
№ з/п Найменування особливої iнформацiї Змiст iнформацiї
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу Рiшення Товариства про збiльшення статутного капiталу не приймалось.
Свої цiннi папери Товариство не розмiщувало.
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй Рiшення про викуп власних акцiй не приймалось, iнформацiя не розкривалась.
3 Факти лiстингу / делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi Факти лiстингу / делiстингу, цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi вiдсутнi.
4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активiв емiтента Кредити та позики на суму, що перевищує 25% активiв Товариства, не отримувалися.
5 Змiна складу посадових осiб емiтента - Згiдно Рiшення загальних зборiв акцiонера вiд 03.04.2014 р. звiльнено голову комiсiї з припинення Челомбiтько Iгоря Миколайовича та призначено Кононова Юрiя Миколайовича на посаду голови комiсiї з припинення.
- Згiдно Рiшення загальних зборiв акцiонера протокол № 78 засiдання правлiння ПАТ "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧЕ ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБЄДНАННЯ" вiд 03.12.2014 р. звiльнено голову комiсiї з припинення Кононова Юрiя Миколайовича та призначено Челомбiтько Iгоря Миколайовича на посаду голови комiсiї з припинення. Посадову особу обрано на строк до завершення процедури припинення.
6 Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй У звiтному перiодi не вiдбулась змiна власникiв Товариства.
7 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не приймались.
8 Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу Рiшення щодо зменшення статутного капiталу не приймалось.
9 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю Справа про банкрутство не проводилась, санацiї не вiдбувалось.
10 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Протоколом правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" №206 вiд 26.12.2013 року та наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 26.12.2013 року №207А прийняте рiшення про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач".
Позачерговими зборами акцiонера вiд 01.07.2014р. прийняте Рiшення про Затвердження передавального акту №43 вiд 01.07.2014 р. майнових прав, грошових коштiв, зобов’язань та iнших прав та обов’язкiв ПрАТ "Львiвполiграфпостач" правонаступнику ПрАТ "Укрполiграфпостач"
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною 1 статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок») не вiдбувались – наведено достовiрно.
Подiї що сталися пiсля дати балансу
Жодних подiй пiсля дати балансу, якi могли вплинути на фiнансовий стан в Товариствi не вiдбувалось.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА
Суб’єкт аудиторської дiяльностi в Українi, незалежна ТОВ “Аудиторська фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС», згiдно з договором № 15рз-00 вiд 20.04.2015 року, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ", на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.
Аудиторська фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС» на пiдставi чинного законодавства, iснуючих Мiжнародних стандартiв аудиту, нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, умов договору та вiдповiдно до Статуту фiрми самостiйно визначає форми, методи та масштаб аудиторської перевiрки.
Незалежна аудиторська перевiрка була розпочата 20.04.2015 р., та закiнчена 28.04.2015 р.
Аудитор не несе вiдповiдальностi щодо ефективностi внутрiшнього контролю на ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ" стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв.
Аудитор пiдтверджує, що виконав усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi та не знаходиться в станi залежностi вiд перевiреного нами пiдприємства ПРАТ "ЛЬВIВПОЛIГРАФПОСТАЧ".
Аудиторська перевiрка була спланована та проведена з метою забезпечення достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не має iстотних викривлень. Аудит включає дослiдження застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвий вплив облiкових оцiнок i суджень, здiйснених керiвництвом Товариства, а також оцiнювання надання бухгалтерської звiтностi в цiлому. Аудит передбачає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у бухгалтерських звiтах Товариства.
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»
код за ЄДРПОУ 24095382
Мiсцезнаходження 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народiв, № 6-б
Телефон/факс (044) 564-07-42
Реєстрацiйнi данi Зареєстровано 08.02.1996 р. Печерською районною державною адмiнiстрацiєю мiста Києва;
номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 036965
Номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1425 вiд 23 лютого 2001 року, продовжено рiшенням Аудиторської палати № 227/3 вiд 27 сiчня 2011 року, дiйсне до 27 сiчня 2016 р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 222;
Серiя та номер Свiдоцтва: П 000222;
Строк дiї Свiдоцтва: з 14.07.2014 року до 27.01.2016 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системi контролю якостi Номер Свiдоцтва: 0337;
Дата видачi: Рiшення АПУ вiд 28.02.2013 року №265/4
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Димарчук Сергiй Миколайович
сертифiкат серiя А №000565 вiд 25.01.1996 р.,
дiйсний до 25.01.2020 р.
Електронна адреса uaservice@ukr.net


Директор
ТОВ АФ «Унiверсал аудит сервiс» _______________ С.М. Димарчук
(Сертифiкат аудитора Серiї А №000565, виданий рiшенням АПУ
вiд 25 сiчня 1996р. № 41, дiйсний до 25 сiчня 2020 року)

Дата аудиторського висновку - 29.04.2015 р.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471330
Територія за КОАТУУ 4610136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 30
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.19
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79040, м.Львiв, вул.Конюшинна, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 16 0 0
первісна вартість 1011 29 0 0
знос 1012 13 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 16 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 120 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 56 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 00 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 176 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 192 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 330 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -238 00 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 92 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 64 0 0
за розрахунками з бюджетом 1620 6 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 30 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 100 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 192 0 0

Примітки Наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Всi активи переданi пiдприємсту правонаступнику передавальним актом майнових прав, грошових коштiв, зобов"язань та iнших прав та обов"язкiв №46 вiд 01.07.2014р.
Керівник Челомбiтько I.М.
Головний бухгалтер ----

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471330
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Дiяльнiсть не проводилась Чистий фiнансовий результат вiдсутнiй.
Керівник Челомбiтько I.М.
Головний бухгалтер ----

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471330
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 00 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 00 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 0
Залишок коштів на початок року 3405 1 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Дiяльнiсть не проводилась в зв"зку з прєднанням до ПрАТ "Укрполiграфпостач", залишок коштiв перерахован на розрахунковий рахунок пiдприємства правонаступника
Керівник Челомбiтько I.М.
Головний бухгалтер ----

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471330
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/В
Керівник Челомбiтько I.М.
Головний бухгалтер ----

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471330
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 330 0 0 0 -238 0 0 92
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 330 0 0 0 -238 0 0 92
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 00
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 -330 0 0 0 238 0 0 -92
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 -330 0 0 0 238 0 0 -92
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Дiяльнiсть не проводилась активи i пасиви переданi пiдприємству ПрАТ "Укрполiграфпостач".
Керівник Челомбiтько I.М
Головний бухгалтер ---