Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Вдовiченкова О.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.07.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02471324

4. Місцезнаходження

03680, миїв , провулок Радищева, буд.4

5. Міжміський код, телефон та факс

0444080590 0444080590

6. Електронна поштова адреса

0444080590

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

snab@ukrpoligraf.com.ua

в мережі Інтернет

25.07.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:
У звiтному перiодi закритого розмiщення облiгацiй емiтента не проводилося, похiднi цiннi папери емiтента не випускалися. Корпоративного секретаря загальними зборами товариство не призначено. Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна. добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Квартальної та фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалося. Звiту про стан об"єкта нерухомостi не складалося у звзку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО №377108

3. Дата проведення державної реєстрації

28.02.2001

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

21382332

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

18

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.49 оптова тогiвля папером, картоном, книгамиурналами та канцелярськими приладдями, 58.19 Iншi види видавничої дiяльностi, 46.19 посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

Акцiонер, наглядова рада, дирекцiя (директор), ревiзiйна комiсiя (ревiзор)

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "УКРСОЦБАНК" миїв

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26008000041455

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вдовiченкова Ольга Валерiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1980

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Мiнiстерство освiти i науки України, начальник вiддiлу управлiння державним майном

8. Опис

Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Акцiями ПрАТ "Укрполiграфпостачс" не володiє. Загальний стаж роботи 18рокiв, керiвницької 4роки, посада на попередньому мiсцi роботи начальник вiддiлу управлiння державним майном.

1. Посада

голова наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Дмитро Сергiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Київський iнститут внутрiшнiх справ при Академiї МВД - правознавство

6. Стаж роботи (років)

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор УКРНДIСВД, заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя"

8. Опис

Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

1. Посада

Член Наглядової ради:

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiнакова Лєля Валерiївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища Iнститут культури, культуролог

6. Стаж роботи (років)

16

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя",посада на попередньому мiсцi роботизаступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач"

8. Опис

Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Акцiями ПрАТ "Укрполiграфпостач" не володiє.

1. Посада

член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саєнко Оксана Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1975

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига"

8. Опис

заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

1. Посада

головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Банна Тетяна Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1957

5. Освіта

вищаиївський технологiчний iнститут харчової промисловостi економiка та органiзацiя пiдприємства.

6. Стаж роботи (років)

14

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП "Укрметал" заступник головного бухгалтера.

8. Опис

Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

1. Посада

Ревiзор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Тетяна Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4. Рік народження

1983

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

6

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ"Iнтерлогiстiк" менеджер логiстики

8. Опис

Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Депозитарiй Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

вулижний Вал, б.17/8, м.Київ, 01001

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

0442796051 0442796051

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Емiтент самостiйно реєстр не веде


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.01.2014

04/1/2014

Нацiональная комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000102164

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

21382332

21382332

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшних органiзованих та неорганiзованих ринках не здiйснюється. Емiтент лiстинг на фондових ринках не проходив. Додаткової емiсiї ЦП в звiтному перiодi не було.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

105

X

X

Усього зобов'язань

X

113

X

X

Опис:

Пiдприємство не отримувало кредитiв банку. Визнання, облiк та оцiнка зобовзань проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО 11 "Зобов"язання", який затверджений наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 31.01.2000р. №20, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000р. №85/4306, Iнформацiя про розмiр зобов"язань пiдприємства розкривається у балансi (форма №1) та вiдповiдає даним головної книги та даним аналiтичного облiку

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 07 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

за ЄДРПОУ

02471324

Територія

 

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

46.49

Середня кількість працівників

18

 

Одиниця виміру: тисрн. без десяткового знака

 

Адреса

03680 миїв, пров.Радищева,буд.4

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

117

117

0

первісна вартість

1001

215

215

0

накопичена амортизація

1002

98

98

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

6300

6281

0

первісна вартість

1011

8476

8485

0

знос

1012

2176

2204

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

50

46

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

6467

6444

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

4666

547

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1443

5202

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


33


637


0

з бюджетом

1135

1070

652

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

222

241

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2658

622

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

4

4

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

61

515

0

Усього за розділом II

1195

9935

9720

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

16402

16164

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

21382

21382

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

1767

1767

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

46

46

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-10796

-10499

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

12399

12696

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

28

52

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

28

52

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

3446

3203

0

за розрахунками з бюджетом

1620

3

8

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1

8

0

за розрахунками з оплати праці

1630

31

32

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

34

60

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

460

105

0

Усього за розділом IІІ

1695

3975

3416

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

16402

16164

0

 

Примітки

Основнi засоби та нематерiальнi активи: В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось прямолiнейним методом .На початок звiтного перiоду Товариство володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 215,0 тис.грн., сума нарахованого зносу 98 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду215,0тисрн. . Об"єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось методом зменшення залишкової вартостi, та прямолiнейним методом. Амортизацiя малоцiнних матерiальних необоротних активiв, якi включенi до складу основних засобiв, нараховувалася у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. Первiсна вартiсть об"єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду 8476 тис.грн. сума нарахованого зносу 2176 тис.грнервiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 8485тис.грн., зносу 2204тис.грн.Гудвiл на початок звiтного перiоду 50тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 45тис.грн. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, тару, товари, МШП на складi. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю на початок звiтного перiоду 4666тисрн. на кiнець звiтного перiоду 2088 тис.грн. Грошовi кошти: Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей в касi та на поточних рахунках 622 тисрн. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за вартiстю, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та є достовiрно визначеною. На кiнець звiтного перiоду сума цiєї заборгованостi становила 5202 тисрн. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками. За виданими авнсами- 637 тисрн. . з бюджетом 652 тис.грн. Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи залишок по рах.643, податковi зобовзання по податку на додану вартiсть - 26 тис.грн.та рах.377 - 489,0 тис.грнВласний капiтал. Власний капiтал включає загальну вартiсть активiв зафiксованих в установчих документах, розмiр статутного фонду Товариства визначено в сумi 21382332грн. (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi грн.) i складався iз 21382332грн. (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi грн.) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,00грножна. Випуск акцiй зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №04/1/2014 дата реєстрацiї 14сiчня 2014р., дата видачi 09 грудня 2014р. Резервний капiталодатковий капiтал -1767тис.грн. Резервний капiтал створено 5% нерозподiленого прибутку. На початок звiтного перiоду -46 тисрн., на кiнець звiтного перiоду - 46 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду складає- -10499 тисрн. Поточнi зобовзання. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги отриманi матерiальнi цiнностi , послуги без попередньої оплати їх вартостi на кiнець звiтного перiоду становить 3203тисрн. Поточнi зобов"язання за розрахунками на кiнець звiтного перiоду: бюджетом -8 тис.грн., розрахунками зi страхування 8 тис.грн.,з оплати працi-32 тис.грноточнi забезпечення на початок звiтного перiоду 34тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 60 тис.грн. Iншi поточнi зобовзання на початок звiтного перiоду-460тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 105 тис.грн

Керівник

Вдовiченкова О.В.

Головний бухгалтер

Банна Т.В.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 07 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

за ЄДРПОУ

02471324

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7995

616

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 7762 )

( 368 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


233


248

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

662

510

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 644 )

( 577 )

Витрати на збут

2150

( 298 )

( 257 )

Інші операційні витрати

2180

( 250 )

( 177 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 297 )

( 253 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

602

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 8 )

( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


297


0

 збиток

2295

( 0 )

( 254 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


297


0

 збиток

2355

( 0 )

( 254 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

0

0

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

196

186

Витрати на оплату праці

2505

479

430

Відрахування на соціальні заходи

2510

101

151

Амортизація

2515

33

68

Інші операційні витрати

2520

383

176

Разом

2550

1192

1011

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

21382332

21382332

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

21382332

21382332

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод 616 тис.грн. за звiтний перiод 7995 тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод 368 тис.грн., за звiтний перiод 7762 тис.грналовий прибуток за попереднiй перiод 248 тис.грн.. за звiтний перiод 233 тис.грн.
Збиток вiд операцiйноїї дiяльностi за попереднiй перiод 253 тисрн., за звiтний перiод прибуток 297 тис.грн. Чистий збиток за попереднiй перiод склав 254 тисрн за звiтний перiод чистий прибуток 297 тис.грн.

Керівник

Вдовiченкова О.В.

Головний бухгалтер

Банна Т.В.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 07 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

за ЄДРПОУ

02471324

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


6912


5615

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 192 )


( 5248 )

Праці

3105

( 377 )

( 334 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 95 )

( 152 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 124 )

( 400 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 19 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 170 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 7971 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-2036

-519

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 13 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

13

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2036

-532

Залишок коштів на початок року

3405

2658

1900

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

622

1368

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв по результатам роботи Товариства у 2 кв.2016 року та залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку та у касi пiдприємства на кiнець 2кв.2015 рокуядок 3000 звiту вiдображає реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг), Рядок 3095 звiту вiдображає iншi надходження, Рядки 3100 звiту вiдображає витрати на оплату товарiв робiт, послуг. Рядок 3105 звiту вiдображає витрати на оплату працi працiвникам., Рядок 3110 звiту вiдображає вiдрахування на сацiальнi заходи, Рядок 3115 звiту вiдображає зобовзання з iнших податкiв i зборiв(обов"язкових платежiв), Рядок 3195 звiту вiдображає чистй рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi станом на початок1кв.2016року склав 2658тис. грн., на поточних рахунках у банку на кiнець перiоду-622 тисрн.

Керівник

Вдовiченкова О.В.

Головний бухгалтер

Банна Т.В.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 07 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

за ЄДРПОУ

02471324

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

00

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

д/в

Керівник

Вдовiченкова О.В.

Головний бухгалтер

Банна Т.В.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 07 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

за ЄДРПОУ

02471324

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

21382

0

1767

46

-10796

0

0

12399

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

21382

0

1767

46

-10796

0

0

12399

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

297

0

0

297

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

297

0

0

297

Залишок на кінець року

4300

21382

0

1767

46

-10499

0

0

12696

 

Примітки

Власний капiтал включає загальну вартiсть активiв зафiксованих в установчих документах, розмiр статутного фонду Товариства визначено в сумi 21382332грн. (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi грн.) i складався iз 21382332 (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,00 грн. кожна. Випуск акцiй зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №04/1/2014 дата реєстрацiї 14сiчня 2014р., дата видачi 09грудня 2014р. Засновник Державний Комiтет телебачення i радiомовлення 100% акцiй в державi, держатель акцiй ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" Резервний капiтал створено 5% нерозподiленого прибутку. На 01.01.2012р.-46,00 тисрн., на кiнець звiтного перiоду - 46,00 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду-10499тисрн. Додатковий капiтал 1767тисрн.

Керівник

Вдовiченкова О.В.

Головний бухгалтер

Банна Т.В.


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток