Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Вдовiченкова О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02471324
4. Місцезнаходження
м. Київ , Солом"янський, 03680, м.Київ, провулок Радищева буд.4
5. Міжміський код, телефон та факс
0444080590 0444080590
6. Електронна поштова адреса
snab@ukrpoligraf.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень цiннi папери 68   15.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці snab@ukrpoligraf.com.ua в мережі Інтернет 14.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки д/н

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 №377108
3. Дата проведення державної реєстрації
28.02.2001
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
21382332
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
58.19 Iншi види видавничої дiяльностi
10. Органи управління підприємства
Акцiонер, наглядова рада, дирекцiя (директор), ревiзiйна комiсiя (ревiзор)
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК" м.Київ
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26008000041455
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Державного комiтету телебаченняi радiомовлення України 00013936 01001 Україна м.Київ вул.Прорiзна,2 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Дмитро Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
Київський iнститут внутрiшнiх справ при Академiї МВД - правознавство.
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", посада на попередньому мiсцi роботи:генеральний директор УКРНДIСВД.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.04.2013 5рокiв
9) Опис
Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Володiє 0% статутного капiталу емiтента.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiнакова Лєля Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Державний iнститут культури, культурологiя
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посада на попередньому мiсцi роботи-заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 5рокiв
9) Опис
заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", акцiями ПрАТ "Укрполiграфпостач" не володiє. .Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Освiта вища,загальний стаж роботи 18рокiв, керiвницької 15рокiв . посада на попередньому мiсцi роботи-заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саєнко Оксана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища,
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2013 5рокiв
9) Опис
заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ"Iнтерлогiстiк" менеджер логiстики
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2011 5рокiв
9) Опис
Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Банна Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища.Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi економiка та органiзацiя пiдприємства.
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Укрметал" заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.12.2001 без термiна
9) Опис
Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вдовiченкова Ольга Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстерство освiти i науки України, начальник вiддiлу управлiння державним майном
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.07.2015 5рокiв
9) Опис
Акцiями ПрАТ "Укрполiграфпостач" не володiє. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Освiта вища,загальний стаж роботи - 18рокiв, керiвницької - 4роки . посада на попередньому мiсцi роботи-начальник вiддiлу управлiння державним майном.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна 0 0 0 0 0 0
ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Банна Тетяна Василiвна 0 0 0 0 0 0
директор Вдовiченкова Ольга Валерiївна 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661771 03680 Україна м. Київ Солом"янський м Київ Довженко,3 21382332 100 21382332 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 21382332 100 21382332 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 02.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис 1.Затвердження результатiв дiяльностi Корпоративного пiдприємствпа за 2014рiк.
2.Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Корпоративного пiдприємства за 2014рiк.
3.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства за 2014рiк.
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Корпоративного пiдприємства за 2014рiк.
5.Затвердження фiнансового плану Корпоративного пiдприємства за 2016рiк.
6.Про передачу в оренду майна Корпоративного пiдприємства.
7.Про списання майна корпоративного пiдприємства.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 12500.00 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.0006 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 12500.00 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За попереднiй перiод дивiденди не нараховувались, не виплачувались

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Депозитарiй Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Нижний Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiвта фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 0442796051
Факс 0442796051
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Емiтент самостiйно реєстр не веде

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "український корпоративний аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33620564
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ м.Київ м.Київ Мельнiкова, б.12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3615
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2005
Міжміський код та телефон (062)206-84-23
Факс (062)206-84-23
Вид діяльності у сферi бухгалтерського облiку та аудiту
Опис Самостiйно не веде реєстр

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.01.2014 04/1/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000102164 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 21382332 21382332 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих та неорганiзованих ринках не здiйснюється. Емiтент лiстингш на фондових ринках не проходив.Додаткової емiсiї ЦП в звiтному перiодi не було.
 

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство " Укрполiграфпостач " - пiдприємство по забезпеченню матерiально-технiчних ресурсами ( основнi та допомiжнi полiграфiчнi матерiали, сировина для їх виготовлення) полiграфiчних об"єднань, видавництв, друкарень, органiзацiй . На ринку збуту полiграфiчних матерiалiв ПрАТ"Укрполiграфпостач" засноване в 1963 роцi як Київська мiжобласна полiграфбаза. Вiдповiдно до Постанови РМ УРСР №220 вiд 05.08.88 року та наказу Держкомвидаву УРСР №206 вiд 23.09.1988р. було перейменоване в Головне пiдприємство об?єднання оптової торгiвлi "Укрпостачпреса" , а з 1993р по 1996 рiк (згiдно наказу № 3 вiд 20.01.1993 р) в Державне пiдприємство об"єднання оптової торгiвлi "Укрпостачпреса" ,з червня 1996 року по лютий 2001 року згiдно наказу Держкомiнформу України (№25 вiд 6.03.96 р) iснувало як Головне пiдприємство державного об?єднання матерiально-технiчних ресурсiв "Укрпостачпреса".Вiдповiдно до наказу Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення та радiомовлення України № 31 вiд 15.02.2001 р перетворене в Державне вiдкрите акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" iснувало по сiчень 2007р.
На пiдставi Протоколу рiшень загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 22.01.2007р. перетворене в ВАТ "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК"Укрвидавполiграфiя" iснувало по вересень 2010. На пiдставi Протоколу рiшень загальних зборiв акцiонерiв ВАТ"Укрполiграфпостач" №4 вiд 27.09.2010 р перетворене в ПрАТ "Укрполiграфпостач".
Приєднання активiв ПрАТ "Львiвполiграфпостач", рiшення протокол №206 вiд 26.12.2013р., ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".Приєднання активiв ПрАТ "Галицька книга",рiшення протокол №205 вiд 26.12.2013, ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".Приєднання активiв ПрАТ "Харкiвська друкарня №2", рiшення протокол №204 вiд 26.12.2013р., ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".
 
Засновниками ПрАТ"Укрполiграфпостач" є Держава в особi Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України.Акцiонерами товариства є Держава в особi органу,уповноваженого управляти акцiями товариства-Державна акцiонерна компанiя "Укрвилавполiграфiя". ПрАТ "Укрполiграфпостач" представництв та фiлiй немає.
 
Середьооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 16 чол.
 
Належить до об"єднання ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя"
 
Спiльної дiяльностi немає
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходило
 
Облiкова полiтика ( вибiр методiв амортизацiї необоротних активiв, облiку запасiв, розподiлу накладних витрат, тощо) побудована у вiдповiдностi з вимогами нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.Фiнансова звiтнiсть Товариства сформована з дотриманням основних принципiв викладених в п.18 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку. Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi , а саме: автономностi пiдприємства безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання звiтностi над формою, єдиного грошового вимiру. Фiнансова звiтнiсть розкриває повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан. Результати дiяльностi та рух коштiв товариства у фiнансовiй звiтностi вiдображенi статтi, оцiнка якмх достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигод.
 
Протягом всього iснування основним видом продукцiї пiдприємства є оптова торгiвля полiграфiчними матерiалами, необхiдними для випуску друкованої продукцiї (журналiв, газет, книжок i т.i.) iснують i iншi види дiяльностi пiдприємства. Це роздрiбна торгiвля непродовольчими товарами, надаються послуги по збереженню товарiв стороннiх органiзацiй), оренда примiщень. Основними споживачами пiдприємства ї пiдприємства малої полiграфiї, а саме районнi друкарнi, редакцiї газет та iншi полiграфiчнi органiзацiї, якi випускають друковану продукцiю. Послугами ПРАТ "Укрполiграфпостач" користуються бiля трьохсот пiдприємств України, близько ста з яких знаходяться в м. Київi На сьогоднi стан розвитку полiграфiчної галузi на низькому рiвнi. Причинами такого становища є те, що в Українi недостатня кiлькiсть пiдприємств, якi займаються переробкою та випуском полiграфiчних матерiалiв (папiр, пластини друкарськi, палiтурнi матерiали та iнше) переваги пiдприємства перед конкурентами полягають в тому, що: номенклатура товару включає не тiльки основнi полiграфiчнi матерiали, але й iншi допомiжнi матерiали, якi необхiднi для випуску друкованої продукцiї, що дозволяє знизити витрати на закупiвлю матерiалiв, в результатi здешевлює кiлькостi покупцiв задовольнити свої потреби в полiграфiчнiй продукцiї. Основнi конкуренти: ПП ВКФ "Олексин i К" м. Чернiвцi - пластини i фарби ТОВ "Корпус-7" м. Одеса - пластини ДП "Фортекс_Україна-Друк" - резина офсетна ЗАТ "Рост_АН" м. Черкаси - чохли, фарби ТОВ "Трiумф ЛТД" м. Київ - фарби
 
Основнi придбання: Заклеєчно- окантовачна машина ВВL 30/2 Nr-28-018 для видавництва книг-2829837,02грн.
Основнi вiдчуження активiв: продаж нежитлової будiвлi "В"-3800360,00грн.
 
Правочини вiдсутнi.
 
Емiтент використовує власнi основнi засоби. Будь-яких значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було. Ступiнь використання обладнання - 100%. мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва розширення або удосконалення основних засобiв Емiтент не має.
 
Неплатоспроможнiсть пiдприємств, якi випускають друковану продукцiю
 
Факти виплати штрафних санкцiй вiдсутнi
 
Постiйно контролює витрати. Працює над збiльшенням своїх доходiв.
 
Укладених, але не виконаних угод немає
 
Пiдприємтсво планує в майбутньому розширити номенклатуру матерiальних ресурсiв для забезпечення пiдприємств галузi, що допоможе розширити збут та отримання доходу
 
Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення розробок немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.
 
Судовi справи вiдсутнi
 
Цiннi папери емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не обертаються. Послугами торговцiв ЦП емiтент не користується. Лiстинг цiннi папери емiтента не проходили. Цiннi папери емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не обертаються. Послугами торговцiв ЦП емiтент не користується. Лiстинг цiннi папери емiтента не проходили

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 7266 6300
будівлі та споруди 800 798 0 0 800 798
машини та обладнання 6329 5492 0 0 6329 5492
транспортні засоби 127 1 0 0 127 1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 11 9 0 0 11 9
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Знос основних засобiв на кiнець 2015р складає 25,67%, будiвель та споруд-9,11%, машини та обладнання-25,55% транспортних засобiв-97,67%,iншi засоби-89,02%.Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося.Основнi засоби використовуються повнiстю на 100%.Обмежень на використання майна немає. Значних правочинiв щодо основних засобiв не було.Мiсцезнаходження основних засобiв-на митнiй Територiї України.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0 0
Статутний капітал (тис. грн.) 21382332 21382332
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0 0
Опис Вартiсть чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiод розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485 Чистi активи пiдприємства становлять 16402тис.грн.-3975тис.грн.-28тис.грн.=12399 тис.грн.
Висновок Чистi активи складають 12399 тис. грн., при розмiру зареєстрованого капiталу товариства 21382тис. грн., що не вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 "Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 460 X X
Усього зобов'язань X 3975 X X
Опис: пiдприємство не отримувало кредитiв банку. Визнання, облiк та оцiнка зобов"язань проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО 11"Зобов"язання", який затверджений наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 31.01.2000р. №20, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000р. №85/4306. Iнформацiя про розмiр зобов"язань пiдприємства розкривається у балансi (форма №1) та вiдповiдає даним головної книги та даним аналiтичного облiку

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
09.07.2015 09.07.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "український корпоративний аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050, м.Київ, вул.Мельникова, б.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 250 П000250 267 24.02.2015 до 27.01.2020року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "український корпоративний аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33620564
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050, м.Київ, вул.Мельнiкова, б.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3615 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 250 П000250 000267 24.02.2015 до 29.01.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
Примiтки до балансу
Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi за звiтний перiод вiвся з дотриманням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку /П(С)БО/ та Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, зi змiнами та доповненнями.
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2015 року – звiтний перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Пiдготовка звiтностi за 2015 рiк проводилася у нацiональнiй валютi – гривнi.
Детальна iнформацiя про товариство:
Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Скорочене найменування юридичної особи ПРАТ "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ"
Органiзацiйно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Назва юридичної особи "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 02471324
Центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 вiдсоткiв ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ 00013936
Мiсцезнаходження юридичної особи 03680, м.Київ, провулок Радищева, буд. 4
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо засновник – фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ, ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 21382332.00
________________________________________
КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)-ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВIДСУТНIЙ
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату закiнчення його формування Розмiр (грн.): 21382332.00
Види дiяльностi Код КВЕД 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
Код КВЕД 46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення (основний);
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;
Код КВЕД 58.19 Iншi види видавничої дiяльностi;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи Акцiонер
Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи ВДОВIЧЕНКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРIЇВНА - керiвник з 10.07.2015 р.
Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду України, в яких юридична особа перебуває на облiку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Iдентифiкацiйний код органу: 21680000; Дата взяття на облiк: 26.07.1996
ДПI У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI: Iдентифiкацiйний код органу: 39471390; Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв); Дата взяття на облiк: 14.01.1997; Номер взяття на облiк: 1854
ДПI У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI: Iдентифiкацiйний код органу: 39471390; Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску); Дата взяття на облiк: 26.03.1991;Номер взяття на облiк: 01-00386
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Солом'янського району реєстрацiйної служби Головного територiального управлiння юстицiї у мiстi Києвi
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу – у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" Дата державної реєстрацiї: 28.02.2001
Дата запису: 22.09.2004
Номер запису: 1 073 120 0000 000867
Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код КВЕД 46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення
Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску: 01-00386;
Данi про клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi: 23
Iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 4080590
Актив
1. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи на пiдприємствi станом на 31.12.2015 року за залишковою вартiстю складають:
• на початок звiтного перiоду – 115 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 115 тис. грн.
Облiк нематерiальних активiв у товариствi в звiтному перiодi вiвся згiдно вимог П(С)БО 8 „Нематерiальнi активи”.
Накопичена амортизацiя за 2015 рiк складає:
• на початок перiоду – 100 тис. грн.;
• на кiнець перiоду – 100 тис. грн.
На протязi звiтного 2015 року нарахування амортизацiї по нематерiальних активах в товариствi не проводилася. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд експлуатацiї нематерiальних активiв бiльше року. Класифiкацiя по групам нематерiальних активiв в товариствi проведена вiдповiдно до вимог ст. 5 П(С)БО 8 „Нематерiальнi активи”.
Згiдно п. 8 Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач”, нарахування амортизацiї передбачено прямолiнiйним методом.
Протягом 2015 року у вiдповiдностi до п. 7 Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач” – одиницею облiку є окремий об’єкт нематерiальних активiв.
Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не проводилася переоцiнка нематерiальних активiв.
В товариствi нематерiальнi активи, якi переданi у заставу або мають обмеження щодо прав власностi, станом на 31.12.2015 року – вiдсутнi.
Змiни у складi нематерiальних активiв товариства, що вiдбулися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2015 року детально наведенi у роздiлi I Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
2. Гудвiл
Гудвiл на пiдприємствi станом на 31.12.2015 року за залишковою вартiстю складають:
• на початок звiтного перiоду – 69 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 52 тис. грн.
Накопичена амортизацiя за 2015 рiк складає:
• на початок перiоду – 102 тис. грн.;
• на кiнець перiоду – 119 тис. грн.
Амортизацiї за звiтний 2015 рiк становить 17 тис. грн. Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не проводилася переоцiнка гудвiлу, а також не було його надходження або вибуття.
Змiни у складi гудвiлу товариства, що вiдбулися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2015 року детально наведенi у роздiлi I Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
3. Основнi засоби
Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають:
• на початок звiтного перiоду – 7266 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 6300 тис. грн.
На пiдприємствi облiк основних засобiв за звiтний 2015 рiк вiвся згiдно П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
При нарахуваннi амортизацiї щодо кожного класу основних засобiв пiдприємство використовувало прямолiнiйний метод нарахування, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 „Основнi засоби” та згiдно п. 6 Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач”.
Протягом 2015 року у вiдповiдностi до п. 5 Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач” – одиницею облiку рахується окремий об’єкт основних засобiв або iнших необоротних матерiальних активiв. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв у 2015 роцi нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 „Основнi засоби” та вiдповiдає Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач”.
В звiтному перiодi до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносились матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 2500 гривень (п. 9 Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач”).
Нарахований знос по основним засобам за 2015 рiк складає:
• на початок перiоду – 2421 тис. грн.;
• на кiнець перiоду – 2176 тис. грн.
За звiтний перiод на пiдприємствi не проводилася переоцiнка основних засобiв.
Балансова вартiсть станом на 31.12.2015 року по кожнiй групi основних засобiв становить:
(тис. грн.)
№ п/п Група основних засобiв Первiсна Знос Залишкова
1. Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 878 80 798
2. Машини та обладнання 7377 1885 5492
3. Транспортнi засоби 43 42 1
4. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 82 73 9
5. Бiблiотечнi фонди 1 1 0
6. Iншi основнi засоби 5 5 0
7. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 90 90 0
Всього: 8476
2176
6300

Станом на 31.12.2015 року основнi засоби, щодо яких iснують передбаченнi чинним законодавством обмеження права власностi – вiдсутнi.
Основнi засоби в розрiзi груп та змiни у їх складi, що вiдбулися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2015 року детально наведенi у роздiлi II Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
4. Вiдстроченi податковi активи
Як на початок звiтного перiоду, так i на кiнець звiтного перiоду в балансi товариства вiдсутнi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання. На протязi 2015 року товариство не здiйснювало їх розрахунок, згiдно Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач”.
5. Запаси
До запасiв у звiтному перiодi в товариствi включали сировину та матерiали, купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, паливо, будiвельнi матерiали, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi, товари. Облiк запасiв в товариствi на протязi 2015 року проводився у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 9 „Запаси”.
Виробничi запаси складали:
• на початок року – 35 тис. грн.;
• на кiнець року – 55 тис. грн.
Облiк запасiв у товариствi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 9 „Запаси” та до п.п.: 10, 9 Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач”, за такими методами:
• при випуску запасiв у виробництво застосовувати метод списання – по собiвартостi перших по часу прибуття запасiв (FIFO).
• при реалiзацiї (товари в роздрiбнiй торгiвлi) – метод цiни продажу.
Аналiтичний облiк проходження товарно-матерiальних цiнностей органiзувати по пiдроздiлах таким чином:
у бухгалтерiї – у кiлькiсно-сумарному вимiрi;
на складах – у кiлькiсному вимiрi;
у цехах i дiльницях – у кiлькiсному вимiрi.
В товариствi, при випуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вартiсть МШП списувати з балансу. З метою запобiгання крадiжок та нестач МШП органiзувати оперативний кiлькiсний облiк по мiсцях експлуатацiї за весь час їх використання.
На кiнець звiтного 2015 року до складу запасiв входять наступнi елементи:
• виробничi запаси – 55 тис. грн.;
• незавершене виробництво – 0 тис. грн.;
• товари – 4611 тис. грн.
За 2015 рiк на пiдприємствi не проводилася переоцiнка запасiв. Детальна iнформацiя в розрiзi видiв запасiв станом на 31.12.2015 року протягом 12 мiсяцiв звiтного року детально наведена у роздiлi VIII Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
6. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначена на дату складання балансу вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 „Дебiторська заборгованiсть”. Прострочена дебiторська заборгованiсть (понад три роки) на дату складання балансу в товариствi вiдсутня.
Станом на 31.12.2015 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 1443 тис. грн., за чистою реалiзацiйною вартiстю.
В товариствi у вiдповiдностi до п. 13 Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач” – проводиться нарахування резерву сумнiвних боргiв.
В звiтному перiодi резерв сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, питомої ваги безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг на умовах наступної оплати або на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi. Нарахований резерв сумнiвних боргiв за 2015 рiк становить 506 тис. грн.
За термiнами не погашення дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по товариству на кiнець звiтного року, вiдповiдно, розподiлилася:
• до 12 мiсяцiв – 1443 тис. грн.;
• вiд 12 мiсяцiв до 18 мiсяцiв – 0 тис. грн.;
• вiд 18 мiсяцiв до 36 мiсяцiв – 0 тис. грн.
На кiнець звiтного року дебiторська заборгованiсть за розрахунками в розрiзi статей становить:
• за виданими авансами – 33 тис. грн.;
• з векселiв одержаних – 1070 тис. грн.;
• iнша поточна – 0 тис. грн.
Детальна iнформацiя по термiнах непогашення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2015 року наводиться у роздiлi IX Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
7. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На дату складання балансу грошовi кошти становлять: 2658 тис. грн., а саме:
• в касi – 0 тис. грн.;
• на поточних рахунках (в нацiональнiй валютi) – 2658 тис. грн.;
• грошовi кошти в дорозi – 0 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться на поточних рахунках товариства не iснує.
Пасив
1. Власний капiтал
Власний капiтал товариства становить:
• на початок звiтного перiоду – 12918 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 12399 тис. грн.
За звiтний перiод власний капiтал товариства зменшився на 519 тис. грн. Статутний капiтал товариства складає 21382 тис. грн., який розподiлено на 21382332 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна.
Структура власного капiталу та змiни у його складi, що вiдбувалися на протязi 12 мiсяцiв звiтного 2015 року детально викладенi у Примiтках до Форми №4 „Звiт про власний капiтал” i безпосередньо наводяться у самiй Формi №4 „Звiт про власний капiтал”.
2. Довгостроковi та поточнi забезпечення
У балансi товариства на кiнець звiтного року наявнi довгостроковi забезпечення витрат персоналу на суму 28 тис. грн., протягом 2015 року вони не використанi.
Також, в балансi товариства наявнi поточнi забезпечення витрат персоналу:
• на початок року – 24 тис. грн.;
• на початок року – 34 тис. грн.
На протязi звiтного перiоду було створено резерв на виплату вiдпусток працiвникам на суму 62 тис. грн., при цьому загальне використання резерву на виплату вiдпусток працiвникам за 2015 рiк склало – 24 тис. грн.
Нарахування та створення резерву на виплату вiдпусток працiвникам в товариствi проводиться згiдно вимог Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач”.
3. Поточнi зобов’язання
Товариство, на протязi звiтного перiоду, при здiйсненi фiнансово-господарської дiяльностi не залучало короткостроковi кредитнi банкiвськi ресурси.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду в порiвняннi iз початком звiтного перiоду збiльшилась на 3130 тис. грн. i станом на 31.12.2015 року складає: 3446 тис. грн.
У вiдповiдностi до п. 14 Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач” – облiк зобов’язань (кредиторської заборгованостi) по товариству в 2015 роцi здiйснювався згiдно вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Змiни в заборгованостi по поточним зобов’язанням за звiтний 2015 рiк наведенi нижче:
• з бюджетом з 216 тис. грн. до 3 тис. грн. (зменшення);
• зi страхування з 1 тис. грн. до 1 тис. грн. (без змiн, як на початок звiтного перiоду так i на кiнець звiтного перiоду);
• з оплати працi з 6 тис. грн. до 31 тис. грн. (збiльшення);
• iншi поточнi зобов’язання з 1061 тис. грн. до 460 тис. грн. (зменшення).
Примiтки до фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться з дотриманням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку /П(С)БО/ та Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, зi змiнами та доповненнями.
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.2015 року – звiтний перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Пiдготовка звiтностi за 2015 рiк проводилася у нацiональнiй валютi – гривнi.
Фiнансовi результати Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк вiдображено згiдно вимог НП(С)БО 1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi” та побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства.
В звiтному перiодi товариство керувалося положеннями Наказу №53 вiд 29 грудня 2014 року „Про облiкову полiтики ПрАТ „Укрполiграфпостач”.
За 2015 рiк пiдприємством виконано робiт, надано послуг та виготовило продукцiї на суму 18466 тис. грн. У порiвняннi з попереднiм 2014 роком дохiд вiд виконаних робiт, наданих послуг та виготовлення продукцiї по товариству зменшився на 43,4%, що в абсолютному значенi складає -14164 тис. грн.
При цьому собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 12 мiсяцiв 2015 року становить: 17640 тис. грн.; адмiнiстративнi витрати – 1212 тис. грн.; витрати на збут – 869 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати – 393 тис. грн.; iншi витрати – 879 тис. грн. (в тому числi, вiд списання необоротних активiв за звiтний перiод 9 тис. грн.).
Детальна iнформацiя за класифiкацiєю операцiйних витрат за 2015 рiк наводиться у роздiлi V Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
Протягом звiтного перiоду були наявнi iншi доходи – 949 тис. грн. та iншi операцiйнi доходи – 1072 тис. грн.; (в тому числi, вiд операцiйної оренди активiв за звiтний перiод 526 тис. грн.).
Детальна iнформацiя за класифiкацiєю операцiйних доходiв за 2015 рiк наводиться у роздiлi V та роздiлi ХV Форми №5 „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”.
Облiк доходiв i витрат протягом звiтного 2015 року по товариству вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 „Дохiд” та П(С)БО 16 „Витрати”.
У результатi фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» звiтному фiнансовому 2015 роцi було отримано чистий збиток на суму 506 тис. грн.
Примiтки до звiту про рух грошових коштiв
Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк
Залишок грошових коштiв по товариству становить:
• станом на 01.01.2015 року – 1901 тис. грн.;
• станом на 31.12.2015 року – 2658 тис. грн.
Рух коштiв за звiтний 2015 рiк склав: +757 тис. грн., а саме:
1) вiд операцiйної дiяльностi: -278 тис. грн.;
2) вiд iнвестицiйної дiяльностi: +1048 тис. грн.;
3) вiд фiнансової дiяльностi: -13 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi по товариству за 2015 рiк визначався за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:
надходження грошових коштiв – 30044 тис. грн.;
витрачання грошових коштiв – 30322 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по товариству за 2015 рiк визначався на основi аналiзу змiн по необоротним активам в бухгалтерському облiку:
надходження грошових коштiв – 1064 тис. грн. (вiдсутнi);
витрачання грошових коштiв – 16 тис. грн.
Не грошовi операцiї, щодо необоротних активiв товариства до розрахунку руху грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi за 2015 рiк – не включалися.
Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi по товариству за 2015 рiк визначався на основi змiн у стаття, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у роздiлах балансу: «Довгостроковi зобов’язання» i «Поточнi зобов’язання» («Короткостроковi кредити банкiв», «Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями», «Iншi поточнi зобов’язання», тощо) за даними бухгалтерського облiку:
надходження грошових коштiв – 0 тис. грн.;
витрачання грошових коштiв – 13 тис. грн.
Протягом 12 мiсяцiв 2015 року змiн, щодо руху (надходження або вибуття) власного капiталу, в частинi грошових коштiв, не вiдбувалося.
На дату складання балансу грошовi кошти становлять: 2658 тис. грн., а саме:
• в касi – 0 тис. грн.;
• на поточних рахунках (в нацiональнiй валютi) – 2658 тис. грн.;
• грошовi кошти в дорозi – 0 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться на поточних рахунках товариства не iснує.
Примiтки до звiту про власний капiтал
Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк
Власний капiтал товариства становить:
• на початок звiтного перiоду – 12918 тис. грн.;
• на початок звiтного перiоду (скорегований) – 12918 тис. грн.;
• на кiнець звiтного перiоду – 12399 тис. грн.
За звiтний перiод власний капiтал товариства зменшився на 519 тис. грн., за рахунок наступних змiн:
• збиткової дiяльностi товариства у 2015 роцi (-506 тис. грн.);
• виплати дивiдендiв, згiдно рiшення єдиного акцiонера - Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» (-13 тис. грн.).
Непокритий збиток складає:
• на початок звiтного перiоду: 10277 тис. грн. (отриманий за попереднi звiтнi перiоди);
• на кiнець звiтного перiоду: 10796 тис. грн. (збиток 2015 року – 506 тис. грн.).
Станом на 31.12.2015 року додатковий капiтал становить 1746 тис. грн., призначення якого та умови використання – погашення непокритих прибутком витрат. За звiтний перiод iнший додатковий капiтал товариства не змiнювався i змiни у його структурi не вiдбувалися.
Резервний капiтал товариства становить 46 тис. грн., протягом 2015 року резервний капiтал товариства не змiнювався i змiни у його структурi не вiдбувалися
Протягом 2015 року розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Укрполiграфпостач» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» не змiнювався; змiн в кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу – не вiдбувалося. На протязi звiтного року викуп простих iменних акцiй власної емiсiї товариством не проводився. Вiдповiдно, на кiнець звiтного року вилучений капiтал – вiдсутнiй.
Статутний капiтал товариства складає 21382332 грн., який розподiлено на 21382332 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна. Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал».
Станом на 31.12.2015 року державна частка у статутному капiталi товариства становить 100% (21382 тис. грн.) – Публiчне акцiонерне товариство «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» (код за ЄДРПОУ: 21661711).
У власностi членiв виконавчого органу товариства у звiтному 2015 роцi простих iменних акцiй не перебувало.
Перелiк осiб, частка яких у статутному капiталi товариства перевищує 5% за 2015 рiк:
1. Фiзичнi особи – вiдсутнi.
2. Юридична особа – Публiчне акцiонерне товариство «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» (код за ЄДРПОУ: 21661711) - 21382 тис. грн. простих iменних акцiй, що становить 100% вiд статутного капiталу товариства.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Свiдоцтво №3615, згiдно з рiшенням №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р., термiн чинностi подовжено до 29.01.2020 р., згiдно рiшення №307/3 Аудиторської палати України вiд 29.01.2015 р.
04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 31 березня 2016 року
ВИТЯГ IЗ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
(IЗ ЗВIТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО
ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року
1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2015 рiк (звiтний перiод – з 01 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року), яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2015 року.
Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2015 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2015 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2014 рiк та за 2015 рiк.
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2015 рiк.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.
5.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення.
Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Пiдприємство не проводило розрахунок вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору та загальної стабiлiзацiї економiки нашої країни, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi.
Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА видання 2014 року – рiшення АПУ №320/1 вiд 29 грудня 2015 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки (модифiкованої думки)» фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2015 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо
виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720
«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав
аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку
з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї
разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.2. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих
викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав
процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi».
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв
суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно,
може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства
або помилки.
Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх
чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного
управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i
пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть
того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит” (Аудитор).
Код за ЄДРПОУ: 33620564.
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво №3615 згiдно рiшення №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р,. термiн чинностi подовжено до 29 сiчня 2020 року (згiдно рiшення №307/3 вiд 29.01.2015 р.).
Мiсцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, б. 12.
Дата та номер Рiшення Комiсiї про внесення змiн до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: Свiдоцтво реєстрацiйний №250; Серiя та №: П000250; реєстрацiйний №000267 вiд 24.02.2015 р., термiн дiї подовжено до 29 сiчня 2020 року.
Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 206-84-23.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту: №12/02/16-22П вiд 12.02.2016 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 12.02.2016 р., дата закiнчення перевiрки 31.03.2016 р.
Виконавець – Лук’янова Н.В.
Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської
палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення
Аудиторської палати України №195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення
Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Український
корпоративний аудит» – Лук’янова Н.В.
сертифiкат серiї А №005638, рiшення Аудиторської
палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р.— рiшення
Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30 жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення
Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.
Лук’янова Н. В.
31.03.2016 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 3 2
2 2014 9 8
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): 1.Затвердження проекту рiшень випуску акцiй ПрАТ "Укрполiграфпостач" з метою конвертацiї акцiй ПрАТ "Львiвполiграфпостач", ПрАТ "Галицька книга", ПрАТ "Харкiвська друкарня №2", в акцiї товариства ПрАТ "Укрполiграфпостач". 2.Визначення уповноваженого органу ПрАТ "Укрполiграфпостач", якому надаються повноваження щодо затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй. 3.Звiльнення з посади директора - Старовойт Костянтин Сергiйович Призначення директором Вдовiченкову Ольгу Валерiївну, протокол №33 ваiд 09.07.2015р. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 3
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не створено
Інші (запишіть) Комiтети не створено

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс вiдсутнiй
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс вiдсутнiй

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.49
Середня кількість працівників 20
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03680, м.Київ, пров.Радищева,4
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 115 115 0
первісна вартість 1001 210 210 0
накопичена амортизація 1002 100 100 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 7266 6300 0
первісна вартість 1011 9687 8476 0
знос 1012 2421 2176 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 69 52 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7450 6467 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 877 4666 0
Виробничі запаси 1101 35 55 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 842 4611 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4250 1443 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

17

33

0
з бюджетом 1135 36 1070 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 222 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1901 2658 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 3 4 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 6 61 0
Усього за розділом II 1195 7092 9935 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 14542 16402 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21382 21382 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1767 1767 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 46 46 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10277 -10796 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 12918 12399 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 28 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 28 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 28 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 316 3446 0
за розрахунками з бюджетом 1620 216 3 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1 1 0
за розрахунками з оплати праці 1630 6 31 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 24 34 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1061 460 0
Усього за розділом IІІ 1695 1624 3975 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 14542 16402 0

Примітки Основнi засоби та нематерiальнi активи: В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизацiї проводилось прямолiнейним методом .На початок звiтного перiоду Товариство володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 210,0 тис.грн., сума нарахованого зносу 100 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду210тис.грн. . Об"єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось методом зменшення залишкової вартостi, та прямолiнейним методом. Амортизацiя малоцiнних матерiальних необоротних активiв, якi включенi до складу основних засобiв, нараховувалася у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. Первiсна вартiсть об"єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду 9687 тис.грн. сума нарахованого зносу 2421 тис.грн.Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 8476тис.грн., зносу 2176тис.грн.Гудвiл на початок звiтного перiоду 69тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 52тис.грн. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, тару, товари, МШП на складi. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю на початок звiтного перiоду 877тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 4666тис.грн. Грошовi кошти: Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей в касi та на поточних рахунках 2658тис.грн. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за вартiстю, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та є достовiрно визначеною. На кiнець звiтного перiоду сума цiєї заборгованостi становила 1443тис.грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками. За виданими авнсами-33 тис.грн., з бюджетом 1070тис.грн. Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи залишок по податковi зобов"язання по податку на додану вартiсть -61 тис.грн. Власний капiтал. Власний капiтал включає загальну вартiсть активiв зафiксованих в установчих документах, розмiр статутного фонду Товариства визначено в сумi 21382332грн. (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi грн.) i складався iз простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00грн.кожна. Випуск акцiй зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №04/1/2014 дата реєстрацiї 14 сiчня 2014р., дата видачi 09 грудня 2014р. Резервний капiтал на початок звiтного перiоду 46тис.грн. . Резервний капiтал створено 5% нерозподiленого прибутку. -46 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 46 тис.грн. Додатковий капiтал -1767тис.грн Нерозподiлений прибуток. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду складає- -10796 тис.грн.Довгостроковi зобов"язання i забезпечення.Довгостроковi забезпечення витрат персоналу, резерв вiдпускних-28тис.грн. Поточнi зобов"язання. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги отриманi матерiальнi цiнностi , послуги без попередньої оплати їх вартостi на кiнець звiтного перiоду становить 3446 тис.грн. Поточнi зобов"язання за розрахунками на кiнець звiтного перiоду: бюджетом -3 тис.грн., розрахунками зi страхування 1тис.грн.,з оплати працi-31 тис.грн.Поточнi забезпечення на початок звiтного перiоду 24тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 34тис.грн. Iншi поточнi зобов"язання на початок звiтного перiоду-1061тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 460тис.грн
Керівник Вдовiченкова О.В.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 18466 32630
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 17640 ) ( 29792 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

826

2838
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1072 1408
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1212 ) ( 1113 )
Витрати на збут 2150 ( 869 ) ( 419 )
Інші операційні витрати 2180 ( 393 ) ( 2466 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

248
 збиток 2195 ( 576 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 949 11
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 879 ) ( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

256
 збиток 2295 ( 506 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -231
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

25
 збиток 2355 ( 506 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -506 25

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 412 1597
Витрати на оплату праці 2505 891 643
Відрахування на соціальні заходи 2510 313 227
Амортизація 2515 120 448
Інші операційні витрати 2520 738 1083
Разом 2550 2474 3998

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцi (товарiв, робiт, послуг) за попереднiй перiод 32630тис.грн. за звiтний перiод 18466тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод 29792тис.грн., за звiтний перiод 17640тис.грн.Валовий прибутокї за попереднiй перiод 2838тис.грн.. за звiтний перiод 826тис.грн. Прибуток до оподаткування за попереднiй перiод 256тис.грн.,збиток за звiтний перiод 506тис.грн. Чистий прибуток за попереднiй перiод склав 25тис.грн, чистий збиток за звiтний перiод 506 тис.грн.
Роздiл IV "Звiту про фiнансовi результати не заповнюється, так як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛIГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" свої простi iменнi акцiї власної емiсiї - вiдкрито не продає та вiдкрито не купує на фондових бiржах.
Керівник Вдовiченкова О.В.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

29703

30886
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 341 16
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 28078 )

( 28013 )
Праці 3105 ( 729 ) ( 427 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 344 ) ( 251 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1171 ) ( 478 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1171 ) ( 478 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 8 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -278 1725
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 1064 13
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 16 ) ( 305 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1048 -292
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 13 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -13 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 757 1433
Залишок коштів на початок року 3405 1901 468
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2658 1901

Примітки Звiт про рух грошових коштiв розкриває рух грошових коштiв по результатам роботи Товариства у 2015 роцi та залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку та у касi пiдприємства на кiнець 2015 року.Рядок 3000 звiту вiдображає реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг), Рядок 3095 звiту вiдображає iншi надходження, Рядки 3100 звiту вiдображає витрати на оплату товарiв робiт, послуг. Рядок 3105 звiту вiдображає витрати на оплату працi працiвникам., Рядок 3110 звiту вiдображає вiдрахування на соцiальнi заходи, Рядок 3115 звiту вiдображає зобов"язання з iнших податкiв i зборiв(обов"язкових платежiв), Рядок 3190- iншi витрачання, Рядок 3195 звiту вiдображає чистй рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi станом на початок року. склав 1901тис. грн., на поточних рахунках у банку на кiнець перiоду- 2658 тис.грн.
Керівник Вдовiченкова О.В.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Вдовiченкова О.В.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 21382 0 1767 46 -10277 0 0 12918
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 21382 0 1767 46 -10277 0 0 12918
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -506 0 0 -506
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -13 0 0 -13
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -519 0 0 -519
Залишок на кінець року 4300 21382 0 1767 0 46 -10796 0 12399

Примітки Власний капiтал включає загальну вартiсть активiв зафiксованих в установчих документах, розмiр статутного фонду Товариства визначено в сумi 21382332 грн. (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi грн.) i складався iз 21382332 (Двадцять один мiльйон триста вiсiмдесят двi тисячi триста тридцять двi ) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,00 грн. кожна. Випуск акцiй зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №04/1/2014 вiд 14.01.2014р. Засновник Державний Комiтет телебачення i радiомовлення 100% акцiй в державi, держатель акцiй ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя" Резервний капiтал створено 5% нерозподiленого прибутку. На 01.01.2012р.-46,00 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 46,00 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду-10796тис.грн.
Керівник Вдовiченкова О.В.
Головний бухгалтер Банна Т.В.