Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Челомбiтько Iгор Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.10.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02471324
1.4 Місцезнаходження емітента
03680, м.Київ, провулок Радищева, буд.4
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0444080590 0444080590
1.6 Електронна поштова адреса емітента
snab@ukrpoligraf.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.10.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.ukrpoligraf.com.ua в мережі Інтернет 23.10.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
У звiтному перiодi закритого розмiщення облiгацiй емiтента не проводилося, похiднi цiннi папери емiтента не випускалися. Корпоративного секретаря загальними зборами товариство не призначено. Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна. добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Квартальної та фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалося. Звiту про стан об"єкта нерухомостi не складалося у зв"язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Приватне акцонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію АО №377108
3.3. Дата державної реєстрації 28.02.2001
3.4. Місцезнаходження 03680, м.Київ, провулок Радищева, буд.4
3.5. Статутний капітал (грн.) 4629393
3.6. Чисельність працівників (чол.) 23
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 46.49 оптова тогiвля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярськими приладдями, 58.19 iншi види видавничої дiяльностi, 46.19 посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0.00
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100.00
3.10. Органи управління емітента Акцiонер, наглядова рада, дирекцiя (директор), ревiзiйна комiсiя (ревiзор)
3.11. Посадові особи емітента Голова наглядової ради:Мельник Дмитро Сергiйович особа не надала згоду на розкриття паспортних даних заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя". Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Призначено06.02.2013 згiдно наказу (рiшення) №92-а. Пiдстава для призначення-рiшення акцiонерiв про змiну представника. представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя", який володiє пакетом акцiй у розмiрi 100% статутного фонду. Призначений на 5 рокiв.Освiта: Київський iнститут внутрiшнiх справ при Академiї МВД - правознавство., загальний стаж роботи: 12 рокiв.стаж керiвницької роботи: 10 рокiв, посада на попередньому мiсцi роботи:генеральний директор УКРНДIСВД. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Член Наглядової ради: Мiнакова Лєля Валерiївна заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя"(особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПрАТ "Укрполiграфпостач" не володiє. Призначено 05.03.2013р згiдно наказу (рiшення) №121-а. Пiдстава для призначення-рiшення акцiонерiв про змiну представника. представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя", який володiє пакетом акцiй у розмiрi 100% статутного фонду. Призначений на 5 рокiв. .Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Освiта вища,загальний стаж роботи 17рокiв, керiвницької 14рокiв . посада на попередньому мiсцi роботи-заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач".Саєнко Оксана Миколаївна (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних.)- заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Призначено 05.03.2013р. згiдно наказу (рiшення) №121-а. Пiдстава для призначення-рiшення акцiонерiв про змiну представника. представник акцiонера ДАК "Укрвидавполiграфiя", який володiє пакетом акцiй у розмiрi 100% статутного фонду. Призначений на 5 рокiв.Освiта: вища,стаж керiвницької роботи: 14 рокiв посада на попередньому мiсцi роботи:заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига". Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Директор Челомбiтько Iгор Миколайович (паспорт СН №162616 вiд 19.01.1996р. Ватутiнським РУГУМВС України в м.Києвi). Рiк народження 1971. Освiта вища Сумське вище артелерiйське командне училище.Стаж 17рокiв. Попередня посада генеральний директор Дирекцiї фестивально-виставкової дiяльностi. Призначений на пiдставi наказ (рiшення) ДАК "Укрвидавполiграфiя" №2 вiд 23.03.2011р. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Головний бухгалтер Банна Тетяна Василiвна (паспорт СН №369932 вiд 26.11.1996р. Ватутiнським РУГУМВС України в м.Києвi). Рiк народження 1957. Освiта вища.Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi економiка та органiзацiя пiдприємства.Стаж 11рокiв.Попередня посада ДП "Укрметал" заступник головного бухгалтера.Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна паспорт: серiя МЕ №898718 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 02.09.2008р. Освiта вища, стаж керiвної роботи 4 роки, попередня посада менеджер логiстики ТОВ"Iнтерлогiстiк".Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
3.12. Засновники емітента Засновником Корпоративного пiдприємства є Держава в особi Державного комiтету телебачення i радiомовлення України 100% акцiй Товариства передано до статутного капiталу ДАК "Укрвидавполiграфiя
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 23.11.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 684/10/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 4629393
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 4629393
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 1.00
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 4629393

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування Депозитарiй Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження вул.Б.Грiнченка,3, м.Київ, 01001
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2010
6.7. Міжміський код та телефон 0442796051
6.8. Факс 0442796051
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
6.10. Опис Емiтент самостiйно реєстр не веде

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Нематерiальн активи пiдприємства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 178 тис.грн.. на кiнець звiтного перiоду 174тис.грн. Основнi засоби на початок звiтного перiоду залишкова вартiсть - 3423тис.грн., первiсна вартiсть 3851тис.грн.; на кiнець звiтного перiоду - залишкова вартiсть 3338тис.грн., первiсна вартiсть 4340тис.грн.. Оборотнi активи Товариства всього складають на початок звiтного перiоду - 1675тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 6452 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом на початок звiтного перiоду складає 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 32 тис.грн.. за виданими авансамина початок звiтного перiоду -36тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 40 тис.грн. Iнша поточна заборгованiсть на початок звiтного перiоду складає 2 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду -25тис.грн,.Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод 5553тис.грн. за звiтний перiод 973тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод 8613тис.грн., за звiтний перiод 1415тис.грн. Валовий прибуток за попереднiй перiод 944тис.грн.. за звiтний перiод 972тис.грн. Збиток вiд операцiйної дiяльностi за попереднiй перiод 112тис.грн., за звiтний перiод прибуток 6тис.грн. Чистий збиток за попереднiй перiод склав 72тис.грн за звiтний перiод чистий збиток 17тис.грн.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.49
Середня кількість працівників 22
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Київ, пров.Радищева,4
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 178 174 0
первісна вартість 1001 334 374 0
накопичена амортизація 1002 156 200 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 3423 3338 0
первісна вартість 1011 3851 4340 0
знос 1012 428 1002 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 3601 3512 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 958 5586 0
Виробничі запаси 1101 31 54 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 927 5532 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 437 595 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

36

40

0
з бюджетом 1135 0 32 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 32 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 25 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 228 154 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 228 154 0
Витрати майбутніх періодів 1170 2 4 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 12 16 0
Усього за розділом II 1195 1675 6452 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 5276 9964 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 4629 4629 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 1700 6727 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 46 85 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1763 -2554 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 4612 8887 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 469 989 0
за розрахунками з бюджетом 1620 55 15 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 16 4 0
за розрахунками з оплати праці 1630 33 28 0
за одержаними авансами 1635 82 37 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 9 4 0
Усього за розділом IІІ 1695 664 1077 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 5276 9964 0

Примітки Основнi засоби та нематерiальнi активи: В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось методом зменшення залишкової вартостi.На початок звiтного перiоду Товариство володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 334,0 тис.грн., сума нарахованого зносу 156 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду374,0тис.грн. сума нарахованого зносу 200,0 тис.грн. Об"єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось методом зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя малоцiнних матерiальних необоротних активiв, якi включенi до складу основних засобiв, нараховувалася у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. Первiсна вартiсть об"єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду 3851 тис.грн. сума нарахованого зносу 428 тис.грн.Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 4340тис.грн., зносу 1002тис.грн. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, тару, товари, МШП на складi. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю на початок звiтного перiоду 958,00тис.грн. на кiнець звiтного перiоду5586тис.грн. Грошовi кошти: Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей в касi та на поточних рахунках 154тис.грн. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за вартiстю, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та є достовiрно визначеною. На кiнець звiтного перiоду сума цiєї заборгованостi становила 595 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками. За виданими авнсами-40 тис.грн. Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи залишок по рах.643 податковi зобов"язання по податку на додану вартiсть -16 тис.грн. Власний капiтал. Власний капiтал включає загальну вартiсть активiв зафiксованих в установчих документах, розмiр статутного фонду Товариства визначено в сумi 4629393грн. (Чотири мiльйона шiстсот двадцять дев"ять тисяч триста дев"яносто три грн.) i складався iз 4629393грн. (Чотири мiльйона шiстсот двадцять дев"ять тисяч триста дев"яносто три грн.) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,00грн.кожна. Випуск акцiй зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №684/10/1/10 вiд 23.11.2010р.1р. Резервний капiтал. Резервний капiтал створено 5% нерозподiленого прибутку. На початок звiтного перiоду -46 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 85 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду складає- -2554 тис.грн. Поточнi зобов"язання. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги отриманi матерiальнi цiнностi , послуги без попередньої оплати їх вартостi на кiнець звiтного перiоду становить 989 тис.грн. Поточнi зобов"язання за розрахунками на кiнець звiтного перiоду: бюджетом -15 тис.грн., Зi страхування -4 тис.грн. З оплати працi-28 тис.грн.Поточнi забезпечення на початок звiтного перiоду 82тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 37тис.грн. Iншi поточнi зобов"язання на початок звiтного перiоду-9тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 4тис.грн
Керівник Челомбiтько I.М.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1415 8613
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 443 ) ( 7669 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

972

944
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1413 1318
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 761 ) ( 1013 )
Витрати на збут 2150 ( 637 ) ( 657 )
Інші операційні витрати 2180 ( 993 ) ( 704 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


0
 збиток 2195 ( 6 ) ( 112 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0
Інші доходи 2240 54 3196
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 65 ) ( 3792 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


0
 збиток 2295 ( 17 ) ( 58 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 14
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


0
 збиток 2355 ( 17 ) ( 72 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 114 74
Витрати на оплату праці 2505 733 805
Відрахування на соціальні заходи 2510 266 299
Амортизація 2515 238 52
Інші операційні витрати 2520 1040 1108
Разом 2550 2391 2338

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4629393 4629393
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 4629393 4629393
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод 5553тис.грн. за звiтний перiод 9736тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод 4883тис.грн., за звiтний перiод 313тис.грн.Валовий прибуток за попереднiй перiод 670тис.грн.. за звiтний перiод 660тис.грн. Збиток вiд операцiйноїї дiяльностi за попереднiй перiод 48тис.грн., за звiтний перiод прибуток 40тис.грн. Чистий збиток за попереднiй перiод склав 78тис.грн за звiтний перiод чистий прибуток29тис.грн.
Керівник Челомбiтько I.М.
Головний бухгалтер Банна Т.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки д/в
Керівник Челомбiтько Iгор Миколайович
Головний бухгалтер Банна Тетяна Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3571
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3572
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3573
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3574
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3576
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3577
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки д/в
Керівник Челомбiтько Iгор Миколайович
Головний бухгалтер Банна Тетяна Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Приватне акцонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02471324
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки д/в
Керівник Челомбiтько Iгор Миколайович
Головний бухгалтер Банна Тетяна Василiвна